Lyd- og musikkproduksjon

Lær deg lyd- og musikkproduksjon i et profesjonelt studio. Få bred, praktisk erfaring i låtskriving, arrangering og produksjon av lyd, slik at du har kompetansen som gir deg flere ben å stå på i en dynamisk bransje.

Musikkbransjen har gjennomgått fundamentale endringer de siste ti årene, med den følge at musikkprodusentens rolle også har forandret seg. Kompetansen som kreves av dagens musikkprodusenter er bredere enn noen gang, og dette reflekteres i studiene ved Noroff. 

I skjæringspunktet for musikk og teknikk

Ønsker du å jobbe i denne bransjen, enten som låtskriver, artist, produsent eller tekniker, må du ha både musikkfaglig og lydteknisk kompetanse. Du skal kunne instruere musikere, produsere sangtekster og arrangementer, ha kunnskap om en mikrofons plassering, og vite hvordan du skal nå ut til flest mulig med musikken din.

På studiet vil du blant annet lære om produksjon av lyd og musikk, om hvordan du skriver egne låter, og hvordan du kan finne effektive måter å profilere musikken din på.

Marie Fishpin Kvam Holberg
Studiet er svært lærerikt og interessant. Læringsmiljøet er positivt og motiverende. Jeg er superfornøyd med skolevalget.Marie Fishpin Kvam Holberg, student

Som fagskole er vi opptatt av at du skal få praktiske ferdigheter. I løpet av studietiden følges studentene opp daglig med undervisning og veiledning på praktiske prosjekter. Vi har en rekke øvinger og gruppearbeid, med krav som speiler det du vil møte i musikkbransjen.

Musikkproduksjon handler om å skape idéer. Å gi idéene form ved å utvikle øre for gode instrumentvalg, interessante arrangementer og lydmessig kvalitet er derfor kjerneområder vi arbeider med i denne fagretningen. Mangler det en brikke i det totale musikalske bildet har du ikke levert det bransjen krever.

Studiets oppbygging

Det første studieåret blir du introdusert for et bredt spekter av fagområdet som forbereder deg på de fleste typer oppgaver innenfor feltet. Fagområdene er komposisjon, musikkproduksjon, hørelærer og musikkteori, og lyd til bilde.

På det andre studieåret skal du spesialisere deg innenfor lydteknikk eller komposisjon. Undervisningen gjennom hele utdannelsen har en praktisk tilnærming og faglærerne har bred erfaring fra bransjen og personlig engasjement for faget.

Dette er en videreføring av fagene på førsteåret hvor du går dypere inn i fagstoffet og jobber med større og mer omfattende prosjekter. Her kan du spesialisere deg innen komposisjon eller lydteknikk og du vil ha tilgang på produksjonsutstyr og studiolokaler med høy standard.

Emner første studieår:

 • Idéutvikling og produksjonsmetode 1
 • Studioteknikk 1
 • Hørelære og musikkteori 1
 • Midiprogrammering
 • Lyd til film
 • Miksing 1
 • Semesteroppgave 1
 • Idéutvikling og produksjonsmetode 2
 • Hørelære og musikkteori 2
 • Studioteknikk 2
 • Miksing 2
 • Lyd til animasjonsfilm
 • Akademisk prosjekt 1
 • Bransjekunnskap og webportefølje
 • Eksamen 1
 • Prosjekteksamen 1
 • Porteføljevurdering 1

Emner andre studieår, fagspesialisering komposisjon:

 • Låtskriving
 • Hørelære og musikkteori 3
 • Studioteknikk 3
 • Idéutvikling og produksjonsmetode 3
 • Hørespill
 • Semesteroppgave 2
 • Musikk til film og reklame
 • Hørelære og musikkteori 4
 • Stilstudie og arrangering
 • Eksamen 2 komposisjon
 • Bransjekunnskap og internship
 • Akademisk prosjekt 2
 • Teknologi og produksjonsestetikk
 • Idéutvikling og produksjonsmetode 4
 • Prosjekteksamen 2
 • Porteføljevurdering 2

Emner andre studieår, fagspesialisering lydteknikk:

 • Studioteknikk 4
 • Mikrofonkunnskap
 • Trommeopptak
 • Studioteknikk 3
 • Idéutvikling og produksjonsmetode 3
 • Hørespill
 • Semesteroppgave 2
 • Miksing 3
 • Lydetterarbeid og surround
 • Mastring
 • Eksamen 2 lydteknikk
 • Bransjekunnskap og internship
 • Akademisk prosjekt 2
 • Teknologi og produksjonsestetikk
 • Idéutvikling og produksjonsmetode 4
 • Prosjekteksamen 2
 • Porteføljevurdering 2

Du får/kan:

 • kunnskap om musikkens bestanddeler og kjenner standardiserte begreper som benyttes for å beskrive lydfestede musikalske forløp
 • kunnskap om teknikker for utvikling av autentiske musikalske verk
 • teknisk og teoretisk kunnskap om produksjonsprogramvare og opptaksteknikk
 • kunnskap om bransjerelevante prosesser som benyttes innen komposisjon og produksjon av lydprodukter til musikk- og filmbransjen
 • kunnskap om prosesser og verktøy som benyttes for idéutvikling, programmering, arrangering, lydfesting og etterarbeid av musikk
 • kunnskap om verktøy som benyttes for notasjon og musikkteoretisk analyse av musikk
 • innsikt i hvilke bransjemessige kvalitetskrav som stilles til musikkproduksjon i dag og kjenner også krav som stilles til lyd- og musikk produksjoner til film og TV
 • innsikt i regelverk for åndsverk og kjenner organisasjoner som jobber for opphavspersoners rettigheter ved lydfesting av musikk
 • kjennskap til viktige roller i musikkbransjen, vet hvordan jobbmarkedet fungerer og har kunnskap om drift av eget selvstendig foretak
 • forståelse for musikkprodusentens rolle i samfunnet og hvilke verdier en yrkesutøver må inneha for å overleve i en krevende bransje
 • anvende faglig kunnskap om musikkens bestanddeler og kan beskrive musikalske verk ved bruk av standardiserte begreper
 • anvende faglig kunnskap innen musikkteori, lydteori, Lyd- og musikk til bilde, studioteknikk på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • anvende faglig kunnskap innen lydfesting av musikk på praktiske problemstillinger
 • anvende bransjerelevante digitale og analoge verktøy for produksjon av lyd og musikk
 • anvende ulike teknikker for komposisjon, arrangering, lydfesting, programmering og etterarbeid av musikk
 • anvende sin kunnskap om prosesser som benyttes for programmering, arrangering, lydfesting og etterarbeid av musikk
 • anvende relevante verktøy og teknikker som benyttes for komposisjon, arrangering, notasjon, lydfesting og produksjon av musikk i ulike sjangrer
 • finne informasjon og fagstoff innen komposisjon, lydfesting og lydbearbeiding av musikk
 • finne informasjon og fagstoff om musikkbransjens aktører
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for yrkesutøvelsen innen feltet
 • kartlegge lyden og musikkens kvalitetsmessige utfordringer, identifisere problemer og iverksette tiltak for å forbedre det lydfestede musikalske produktet
 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innen musikk, film og tv bransjen
 • utvikle en etisk grunnholdning i utøvelsen av musikkprodusentyrket
 • utføre arbeid etter musikk, film og tv – bransjens behov
 • bygge tverrfaglige relasjoner på tvers av kreative fag
 • utvikle egne arbeidsmetoder for produksjon av lyd- og musikk
 • utvikle lyd- og musikkproduksjoner av relevans for yrkesutøvelsen

Felles for alle studenter

 • kjennskap til avanserte studioteknikkverktøy og oppsett av et større lydstudio
 • kunnskap om prosesser knyttet til produksjon av et lengre hørespill
 • kunnskap om prosesser for produksjon av lydspor til film, TV eller spill
 • kunnskap om produksjonsverktøy, prosesser og kreative arbeidsmetoder knyttet til utvikling av nye musikalske konsepter
 • kunnskap om verktøy og prosesser for produksjon av lyd og musikk i ulike sjangrer fra musikkhistorien
 • kunnskap om verktøy som benyttes for å lage et digitalt instrument
 • kunnskap om gjeldende standarder for skriving av en akademisk oppgave
 • kjenner til musikkbransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • evne til å vurdere eget musikkproduksjonsarbeid til gjeldende kvalitetsnivå i musikkbransjen
 • innsikt i egne utviklingsmuligheter innen Lyd- og musikkproduksjon
 • anvende kunnskap om avanserte studioverktøy i et større lydstudio
 • gjøre rede for produksjonsvalg i et hørespill
 • gjøre rede for faglige valg i produksjon av lydspor til film, TV eller spill
 • anvende produksjonsverktøy, kreative prosesser og arbeidsmetoder knyttet til utvikling av musikalske og lydmessige konsept
 • reflektere over faglig utøvelse og kunstnerisk utvikling
 • reflektere over egne musikkproduksjonsvalg og justere disse under veiledning
 • reflektere over musikkteknologiens utvikling og gjøre rede for faglige valg gjort i produksjon av musikk i ulike sjangrer fra musikkhistorien
 • anvende programmer for å lage digitale instrumenter
 • finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen til en musikkrelatert problemstilling
 • gjøre rede for et gitt musikkrelatert tema og presentere dette skriftlig og muntlig ut ifra akademiske normer og krav
 • planlegge og gjennomføre en musikkproduksjon i profesjonell sammenheng
 • planlegge og gjennomføre en kunstnerisk musikkfaglig utviklingsprosess
 • planlegge og gjennomføre produksjon av lydspor til hørespill, film, tv eller spill
 • utveksle faglige erfaringer og synspunkter med andre og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan utvikle egen musikkfaglig næringsvirksomhet og bidra til organisasjonsutvikling i samarbeid med andre

Fagspesialisering Komposisjon

 • kunnskap om utviklingsprosesser og digitale verktøy som benyttes innen låtskriving og tekstutvikling
 • kunnskap om musikkteori og notasjon for ulike instrumentgrupper i forskjellige tonearter
 • kjennskap til standardiserte digitale notasjonsverktøy
 • kunnskap om harmoniske funksjoner og oppbygning i ulike tonearter
 • inngående kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som benyttes ved komposisjon av musikk til hørespill, film, TV eller spill
 • kunnskap om prosesser og digitale verktøy som benyttes for arrangering i ulike stilarter og for ulike instrumentgrupper
 • kjennskap til komponistyrkets egenart og plass i samfunnet
 • gjøre rede for kunstneriske valg relatert til låtskriving og tekstlig utvikling
 • anvende musikkteoretisk kunnskap til analyse av formmessig, melodisk og harmonisk innhold
 • gjøre rede for ulike intervaller, omvendinger og harmonier ved bruk av lyttetreningsteknikker
 • anvende digitale notasjonsverktøy og gjøre rede for valg gjort ved notasjon for ulike instrumenter
 • reflektere over faglig utøvelse og kunstneriske valg gjort i egne komposisjoner og arrangementer og justere disse etter veiledning
 • reflektere over kunstneriske valg gjort ved komposisjon til hørespill, film, TV eller spill og justere disse etter veiledning
 • anvende faglig kunnskap om stilmessige sjangertrekk fra musikkhistorien og overføre disse til komposisjon av egen originalskrevet musikk
 • planlegge en utviklingsprosess, gjennomføre og ferdigstille en komposisjon til et komplett arrangement
 • planlegge og gjennomføre komposisjoner og arrangementer til tverrfaglige samarbeid rettet mot hørespill, film, TV eller spill
 • utveksle synspunkter med andre fagfeller i musikkbransjen og delta i diskusjoner om god praksis innen komposisjon og arrangering

Fagspesialisering Lydteknikk

 • inngående kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes ved opptak av ulike instrumentgrupper i et studio
 • inngående kunnskap om bransjestandard mikrofontyper og benyttelse av disse i studiosammenheng
 • kunnskap om lydkvalitet og kan vurdere denne i forhold til gjeldende normer og krav i musikk og mediebransjen
 • inngående kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen miksing og mastring av flersporsopptak
 • kunnskap om prosesser og teknikker som benyttes innen flersporsopptak av trommesett
 • inngående kunnskap om etterarbeid og miks av lyd til hørespill, film, TV eller spill
 • kunnskap om prosesser og verktøy som benyttes for miks i surroundformat
 • kunnskap om design og akustisk bearbeiding av rom egnet for opptak og etterarbeid av lyd
 • kjennskap til lydteknikeryrkets egenart og plass i samfunnet
 • gjøre rede for valg av metoder for flersporsopptak av ulike instrumentgrupper
 • gjøre rede for ulike frekvenser og effektbruk ved hjelp av lyttetreningsteknikker
 • finne og henvise til informasjon om ulike verktøy, begreper og prosesser innen mikrofonteknikk
 • gjøre rede for valg gjort i opptak, editering og miks av et trommesett
 • gjøre rede for valg gjort i etterarbeid av lyd til hørespill, film, TV eller spill
 • gjøre rede for valg gjort i miksing av ulike musikkproduksjoner og anvende verktøy for miks i surroundformat
 • anvende mastringsverktøy og gjøre rede for faglige valg gjort i mastringsprosessen
 • reflektere over yrkesutøvelsen som lydtekniker og justere denne under veiledning
 • planlegge og gjennomføre opptakssessions for ulike besetninger og artister
 • planlegge og gjennomføre opptak, redigering og miks av et trommesett
 • planlegge og gjennomføre lydetterarbeid i tverrfaglige samarbeid rettet mot hørespill, Film, TV eller spill og lage lydmiks i standardiserte filmformater
 • planlegge og gjennomføre miksing og mastring av ulike lydprodukter
 • utveksle synspunkter med andre fagfeller i musikkbransjen og delta i diskusjoner om god studiopraksis

Lærer å drive plateselskap

Noroff Records er Norges første studentdrevne plateselskap og gir hovedsaklig ut låter av og med Noroff-studenter. Plateselskapet drives av andreårsstudenter. Mot slutten av det første skoleåret får studentene opplæring slik at de er klare til å overta driften.

Plateselskapet er delt i to avdelinger: Noroff Records Oslo og Noroff Records Bergen. Selskapet har lisensavtale med Edda Music i Bergen og Musikkoperatørene i Oslo. Disse vil stå for opplæring av promotering og markedsføring i forbindelse med utgivelser. En samlet liste over utgivelsene finner du her.

Jobbmuligheter

Vi utdanner studenter til en bransje som i stor grad baserer seg på selvstendig næringsvirksomhet. Enten det er innen film og TV-bransjen eller musikkbransjen må man regne med et yrkesliv i freelancemarkedet. Det å bygge opp et eget firma er derfor en viktig del av undervisningen.

Kaja Iselin Storstad
Jeg vil absolutt anbefale Noroff fordi det er stort samhold og alle hjelper hverandre til suksess! Man lærer mye på kort tid.Kaja Iselin Storstad, student

Studiet utdanner i hovedsak musikkprodusenter innenfor musikk og mediebransjen. Noen beveger seg i retning mediemusikk, mens andre jobber som lydteknikere i studio. Vi har også tidligere studenter som bygger opp egne musikkarrierer som DJ eller som artister i Norge eller utlandet.

Lyd- og musikkproduksjon studium

Hvilke arbeidsområder man utdanner seg til er avhengig av fordypningen studenten velger på andreåret. Velger man fordypning i komposisjon vil man kunne tilby tjenester innen musikkproduksjon og komposisjon, filmmusikk, arrangering eller tekstforfatting. Om man velger lydteknikk vil man være klar for å jobbe som voiceprodusent, lydtekniker og lyddesigner til filmproduksjoner, studioprodusent eller masterings-tekniker.

Bachelor i utlandet

Etter to år på lyd- og musikkproduksjon er det mulig å ta et tredje år i utlandet og få bachelorgrad. Ved vårt samarbeidsuniversitet University of South Wales kan man velge fire ulike bachelorprogrammer. Disse er BA Creative Industries: Popular Music Technology, BA Popular Music, BSc Music Technology og BSc Sound Technology.

Se opptak fra webinar

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: 15. august 2022.
Les mer om studiestart.
Studiesteder: Oslo, Bergen
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år*
Undervisnings­­språk: Norsk
Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

*Det er mulig å kun ta førsteåret

Er du interessert i lyd-og musikkproduksjon?

Legg igjen din e-postadresse og få mer informasjon om lyd- og musikkstudiet på Noroff. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Lærere

Herbrand Larsen

Herbrand Larsen

Linjeleder
Audun Ofstad Borrmann

Audun Ofstad Borrmann

Faglig ansvarlig
Raymond Enoksen

Raymond Enoksen

Faglærer, Oslo
Jørund Fluge Samuelsen

Jørund Fluge Samuelsen

Faglærer, Oslo
Åge Reite

Åge Reite

Faglærer, Oslo
Arve Isdal

Arve Isdal

Faglærer, Bergen
Jens Kristian Rimau

Jens Kristian Rimau

Faglærer, Bergen
Mathias Monsen

Mathias Monsen

Faglærer, Bergen

Musikknyheter fra Noroff

     
Top