Filmproduksjon

Bli filmskaper og jobb profesjonelt med film- eller TV-produksjon. På denne filmutdanningen fordyper du deg som produsent, regissør, manusforfatter, fotograf eller klipper, og jobber med samme utstyr som filmbransjen.

Lær å lage film

Det produseres mange filmer og TV-serier i Norge. TV-kanaler og nye medier trenger kontinuerlig nytt norskprodusert innhold. Mulighetene for filmskapere er mange. Vil du jobbe som filmregissør, manusforfatter eller filmprodusent? Er foto din store interesse, eller er det klipp og lydarbeid som passer deg best? På Noroff vil du lære om alle disse fagområdene.

I løpet av det første studieåret prøver du deg i ulike fagfunksjoner, og bestemmer deg for hvilken du ønsker å fordype deg i på andre studieåret. Studiet lærer deg prinsippene for å produsere gode filmer, og gir deg verktøyene du trenger for å finne din plass i filmbransjen. Filmproduksjon er et praktisk studium, og hovedmålet er at du skal ut i filmbransjen og være en kompetent fagarbeider.

Alexander A. Sætherhaug
Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med skolevalget mitt. Noroff har forberedt meg på et liv i drømmebransjen.Alexander A. Sætherhaug, student

Profesjonelle lærere fra filmbransjen

Faglærerne hos Noroff har solid erfaring fra norsk og internasjonal film- og TV-produksjon, og har et stort nettverk i bransjen. De har også vunnet en rekke priser for sitt filmarbeid og de fleste har en aktiv filmkarriere ved siden av lærerjobben. Dette gjør at du som student blir undervist av mennesker med oppdatert kunnskap og kompetanse. Vi henter også inn spennende gjesteforelesere med spisskompetanse på ulike fagområder.

Vi bruker profesjonelt produksjonsutstyr i undervisningen som du møter igjen og har erfaring med når du kommer ut i arbeidslivet.

Studiets oppbygging

Studiet starter med opplæring i teknisk arbeidsflyt. Her lærer du prosessen i opptak og etterarbeid. Det gis innføring i kamerateknikk, grunnleggende fortellerteknikk og redigeringsprogramvare.

Videre gis det en grundig innføring i produksjonsprosessen, der du lærer om de ulike fagfunksjonene og samarbeidet som må til for å produsere film. Studentene lærer hvordan man i praksis arbeider som et filmteam, og lager fem filmer i ulike sjangre det første studieåret.

På andre studieåret søker studentene seg inn på ønsket fagretning. Hvis det gis tilbud om plass på ønsket fagretning, fordyper studentene seg i denne igjennom året, men jobber også i støttefunksjoner for hverandre. På denne måten forberedes du til en yrkeskarriere i filmbransjen. De tre studieretningene er: Manus/regi/produsent, Foto/lys og Klipp/lyd. Undervisningen er i hovedsak felles, men det gis også fagspesifikke forelesninger og workshops. Studentene produserer to fiksjonsfilmer, en reklame og to formoppgaver det andre studieåret.

Vi samarbeider tverrfaglig med studenter fra lyd- og musikkproduksjon om lyddesign og filmmusikk begge studieår.

Emner første studieår:

 • Fundamentals of filmmaking
 • Avant-garde filmmaking
 • Fictional storytelling
 • Documentary storytelling
 • Creative storytelling and production
 • Portfolio

Emner andre studieår:

 • Crew Specialization - director and producer
 • Crew Specialization - camera and lighting
 • Crew Specialization - image and sound editor
 • Advanced storytelling
 • Artistic research project 1
 • Promotional filmmaking
 • Graduation project
 • Artistic research project 2

Du får/kan:

 • kunnskaper om grunnleggende begreper, prosesser og verktøy som benyttes innen manus, regi, foto, lys, klipp, lyd og produksjonsplanlegging i kortfilmproduksjon
 • kunnskap om det hva som kreves for å kunne jobbe på et profesjonelt nivå innen bransjen
 • kunnskap om den norske film-og TV-bransjen i nasjonal og internasjonal sammenheng
 • oppdatere sin kunnskap innen filmfeltet ved å finne informasjon og fagstoff fra aktuelle kilder
 • forstå filmens og filmbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • innsikt i filmatiske virkemidler i ulike kortfilmsjangre
 • kunnskap om arbeidsmetoder i et profesjonelt produksjonsteam
 • kunnskap om arbeidsoppgavene og ansvarsområdene til de viktigste fagfunksjonene i en filmproduksjon
 • forstå en filmarbeiders rolle i samfunnet og hvilke verdier en yrkesutøver må ha i en krevende bransje
 • kunnskap om europeisk og amerikansk filmhistorie
 • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger i en filmproduksjon, knyttet til en eller flere fagfunksjoner, i alle produksjonens faser
 • anvende kamera-, lys- og lydutstyr, etterarbeidsprogrammer, manusskrivingsprogrammer og andre aktuelle verktøy for å framstille en kortfilm
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling gjennom andre filmskaperes arbeider, filmbøker og nettressurser for å understøtte et prosjekts tema og handling
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling utenfor filmens verden for å understøtte et prosjekts tema og handling
 • kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak i alle faser av en gitt produksjon
 • fremstille nødvendige dokumenter for en filmproduksjon ut i fra gitt fagfunksjon
 • anvende sin kunnskap om ideutvikling, manusskriving og karakterutvikling for å skrive et filmmanus på et bevisst nivå
 • anvende sin kunnskap om skuespillerinstruksjon og samarbeid med andre nøkkelfunksjoner og faggrupper til å regissere en film
 • anvende sin kunnskap om produksjonsplanlegging, produksjonsledelse og samarbeid med andre nøkkelfunksjoner og faggrupper til å produsere en film på et bevisst nivå
 • anvende sin kunnskap om filmfoto og samarbeid med andre nøkkelfunksjoner og faggrupper for å fotografere en film på et bevisst nivå
 • anvende sin kunnskap om klipp og samarbeid med andre nøkkelfunksjoner og faggrupper til å klippe en film på et bevisst nivå
 • anvende sin kunnskap om filmproduksjon til å utvikle en egen bevisst stemme
 • plassere ulike filmer og filmteknikker i filmhistorisk kontekst
 • forståelse for yrkes-og bransjeetiske prinsipper innen film-TV-og medieproduksjon, og kan forholde seg til disse i gitt fagfunksjon
 • utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket som filmarbeider
 • bygge relasjoner med andre filmarbeidere og eksterne faggrupper på tvers av fagfunksjoner
 • utvikle arbeidsmetoder, produkter og tjenester innen filmproduksjon
 • fylle sin rolle som en del av et produksjonsteam i samarbeid med en eller flere fagfunksjoner
 • kommunisere med resten av produksjonsteamet ut ifra en gitt fagfunksjon i en filmproduksjon
 • framstille en kortfilm selvstendig eller i samarbeid med andre
 • være bevisst egen stemme i filmlandskapet

Felles for alle studentene

 • kunnskap om filmatiske prinsipper i en dramascene
 • kunnskap om bruk av statister, location og bakgrunnsaktivitet
 • kjenne til hvordan et produksjonsteam jobber for å skape en dramascene og hvordan skuespillerne ivaretas på en best mulig måte, slik at de leverer gode rolleprestasjoner
 • kunnskap om hva arbeidsoppgavene og ansvarsområdene til de viktigste fagfunksjonene som produsent, regissør, fotograf, klipper, lysmester, rekvisitør, kostymør, sminkør og innspillingsleder innebærer under produksjonen av en dramascene på et høyt kvalitativt nivå
 • vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav i kortfilmproduksjon
 • gjøre rede for sine faglige valg i en kort filmproduksjon
 • finne og henvise informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene til den fagfunksjonen studenten har hatt på prosjektet på et viderekomment nivå
 • framstille en kort dramascene gjennom bruken av de ulike teknikkene vi har gått gjennom i emnet
 • planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig og som deltaker i et produksjonsteam, i tråd med gjeldende bransjekrav og retningslinjer
 • utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor film-og TV-bransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Arbeidsleder Film (Regi/Produsent)

 • kjenne til ulike metoder for skuespillerinstruksjon og skuespillerarbeid
 • kunnskap om instruksjon av statister og bruk av bakgrunn og location
 • tolke andres åndsverk (manus) og dramatisere en ferdigskrevet scene på en god måte
 • kunnskap om pitcheprosess
 • anvende en annen manusforfatters åndsverk og bearbeide utdrag fra dette
 • anvende ulike arbeidsteknikker og metoder for å regissere skuespillere og statister på et viderekomment nivå
 • gjøre rede for faglige valg og anvende ulike arbeidsteknikker og metoder for å planlegge og gjennomføre skuespillerinstruksjon og statistregi i en scene
 • gjøre rede for faglige valg og anvende ulike arbeidsteknikker og metoder for å samarbeide med produsent, fotograf og klipper i forarbeid, opptak og etterarbeid
 • anvende kunnskap om pitcheprosess til å pitche et kortfilmprosjekt
 • regissere en dramatisk scene gjennom anvendelsen av ulike arbeidsmetoder-og teknikker for skuespillerinstruksjon og statisteri i forarbeid, opptak og etterarbeid
 • utvikle en ide og pitche et kortfilmprosjekt sammen med produsent innenfor gitte rammer
 • utvikle en ide og pitche et kortfilmprosjekt sammen med regissør innenfor gitte rammer
 • kjenne til nytt produksjonsplanleggingsverktøy
 • kunnskap om produksjonslederrollen
 • kunnskap om innspillingslederrollen
 • kunnskap om de ulike produksjonsdokumentene som benyttes i en kort filmproduksjon
 • kunnskap om offentlige støtteordninger i Norge
 • anvende produksjonsplanleggingsverktøy på et grunnleggende nivå
 • produsere en dramascene med høyt kvalitativt nivå og liten forarbeidstid
 • fungere som innspillingsleder for en dramascene på et grunnleggende nivå
 • anvende metoder for å samarbeide kreativt med regissør om en enkeltstående scene fra et manus regissøren ikke har skrevet selv
 • gjøre rede for faglige valg og anvende ulike arbeidsteknikker og metoder for å samarbeide med regissør spesielt og produksjonsteamet generelt for å framstille en dramatisk scene
 • planlegge og lede et kort filmproduksjonssamarbeid og framstille et ferdig produkt til en gitt tidsfrist, i tråd med etiske krav og retningslinjer

Klipp/lyd

 • kjenne til skolens andre klippeprogram (Avid)
 • kunnskap om lydopptak knyttet til nytt kamerautstyr
 • kjenner til grunnleggende verktøy for fargekorrigering
 • anvende skolens andre klippeprogram (AVID) på et grunnleggende nivå
 • anvende skolens lydutstyr på et grunnleggende nivå
 • klippe og lydlegge en dramascene på et viderekomment nivå for å skape et ønsket uttrykk
 • gjøre rede for faglige valg og anvende ulike arbeidsteknikker og metoder for å samarbeide med fotograf, produsent og regissør i forarbeid, klipp og etterarbeid
 • klippe en dramatisk scene gjennom anvendelsen av Avid på et bevisst nivå for å skape et ønsket uttrykk
 • lydlegge en dramatisk scene gjennom anvendelsen av skolens lydopptaksutstyr og etterarbeidsprogram på et grunnleggende nivå for å skape et ønsket uttrykk

Foto/lys

 • kjenne til kamerautstyret som skal brukes i Filmproduksjon 2 samt støtte-og tilleggsutstyr i kameraavdelingen, herunder dolly og jib
 • kjenne til støttefunksjoner til kamera-, lys- og gripavdeling, herunder B-foto, kameraassistent, DIT, lysmester, lysassistent, grip
 • kjenne til grunnleggende verktøy for fargekorrigering
 • kjenne til lysutstyret som skal brukes i Filmproduksjon 2, herunder HMI-lyskastere, Kino Flos, LED lys og Fresnell lyskastere.
 • anvende skolens mest avanserte kamera, optikk og støtteutstyr på et selvstendig nivå
 • anvende ulike metoder og teknikker for å fotografere en dramascene for å skape et ønsket uttrykk
 • anvende ulike metoder og teknikker for å benytte skolens mest avanserte lysutstyr på et selvstendig nivå
 • gjøre rede for faglige valg og anvende ulike arbeidsteknikker og metoder for å samarbeide med regissør, klipper og produsent i forarbeid, opptak og etterarbeid
 • fotografere og lyssette en dramatisk scene på et viderekomment nivå for å skape et ønsket uttrykk ved å anvende skolens mest avanserte kamera- og lysutstyr

Showreel 2021

Jobbmuligheter

Gjennom studiet vil du få en solid og grunnleggende forståelse for filmproduksjon, og du får spesialisere deg innen en fagfunksjon som etterspørres i film- og TV-bransjen. Svært mange av våre studenter ender opp med relevant arbeid.

Helene Mamen
Jeg vil anbefale Noroff til alle som vil inn i filmbransjen. Etter to år har det åpnet seg flere muligheter enn jeg kunne forutsett.Helene Mamen, tidl. student

Tidligere studenter jobber med TV, filmproduksjon, reklamefilm eller oppdragsfilm. Mange jobber også med alle disse formatene om hverandre. Flere har startet egne produksjonsselskaper.

Bachelor i utlandet

Etter to år hos Noroff har du muligheten til å søke direkte inn på tredjeåret av en bachelorgrad hos vårt partneruniversitet i utlandet, Deakin University i Australia.

Se opptak fra webinar

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: 15. august 2022.
Les mer om studiestart.
Studiesteder: Oslo og Bergen
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år*
Undervisnings­­språk: Norsk
Pris campus:

61.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

*Det er mulig å kun ta førsteåret

Er du interessert i filmproduksjon?

Legg igjen din e-postadresse og få mer informasjon om filmstudiene vi tilbyr på Noroff. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Lærere

Tommy Næss

Tommy Næss

Linjeleder og fagansvarlig, Bergen og Oslo
Thomas Wangmo

Thomas Wangmo

Faglærer, Oslo
Sully Reed

Sully Reed

Faglærer, Oslo
Mona Hoel

Mona Hoel

Faglærer, Oslo
Anders Hoft

Anders Hoft

Faglærer, Oslo
Ove Raymond Gyldenås

Ove Raymond Gyldenås

Faglærer, Oslo
Kjell Hammerø

Kjell Hammerø

Faglærer, Bergen

Bjørn Bøthun

Faglærer, Bergen
Ragnar Bøe

Ragnar Bøe

Faglærer, Bergen

Filmnyheter fra Noroff

     
Top