Nettverk og IT-sikkerhet

Nettverk og IT-sikkerhet er studiet for deg som ønsker en solid utdannelse innen IKT. Studiet fokuserer på systemadministrasjon, programmering, sikkerhetstiltak og digital etterforskning.

En evig kamp mot E-angrep

E-angrep er en reell trussel mot samfunnet og næringslivet. Tap eller tyveri av sensitiv informasjon kan føre til katastrofale konsekvenser for bedrifter og virksomheter. Lekkasjer av interne dokumenter med markeds- eller produksjonsplaner kan for eksempel svekke bedriftens konkurransefortrinn i markedet. I verste fall kan slike hendelser føre til store økonomiske tap, eller skade bedriftens rykte og svekke tilliten deres kunder har til dem.

Det er ikke lenger tilstrekkelig å kun avdekke at det har vært innbrudd eller innbruddsforsøk i datasystemene. For forhindre at dine systemer blir rammet, eller forhindre at nye angrep skjer, må det oppklares umiddelbart. Deretter må de skyldige må holdes ansvarlige.

Geir-Ove Kjellbakk
Studiet er spennende og interessant, og har meget dyktige faglærere. Pensumet starter på et begynnernivå og har jevn utvikling.Geir-Ove Kjellbakk

Risikovurdering og sårbarhetsanalyse

I bunn av alt sikkerhetsarbeid ligger risikovurdering og sårbarhetsanalyse. Bedrifter ansetter eksperter for å forebygge og verne seg mot digitale trusler, oppdatere og ivareta deres nettverkssystemer. En fagperson med de riktige kunnskapene og kompetansen, vil kunne evaluere og fastbestemme tiltak som må settes inn for å sikre bedriften. Prosedyrer for å sikre bevis vil håndteres på korrekt vis, som kan ende med anmeldelse, tiltale og domfellelse.

I sikkerhetssammenheng er det viktig med en forståelse for hvordan programmer er bygget opp og hvordan trafikken i et nettverk kan overvåkes. Mange sikkerhetsverktøy, hackerverktøy og ondsinnet kode er i bruk i industrien. En god forståelse for programmeringsfaget og tiltak for å hindre uautorisert tilgang er viktig i arbeidet med IT-sikkerhet. Målet med studiet er at du skal utvikle deg til å bli en selvstendig systemadministrator, utvikle egne programmer og være i stand til å gjennomføre en etterforskning.

IT-studier på Noroff - se video

Studiets oppbygging

Studiet utfordrer deg med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene du kan forvente å jobbe med. Det legges stor vekt på praktisk ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Det første studieåret er identisk med nettverks- og systemadministrasjon, og gir opplæring i datamaskinens oppbygning, virkemåte og ytelsesoptimalisering. Du lærer fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger.

Andre studieår fokuserer på alle aspekter av sikkerhet. Du lærer hvordan man forholder seg til lovverket, og hvordan forebyggende sikkerhet drives gjennom sikkerhetsrutiner og risikovurderinger. Fokuset videre er på verktøy som kan brukes til å samle informasjon om nettverk og systemer.

Problembasert læring og prosjektarbeid

I dette emnet skal studenten lære å aktivt kunne bidra til å drive et prosjekt fremover, med forundersøkelser og planlegging, gjennomføring, rapportskriving og presentasjon. Studenten skal også lære seg å bryte ned problemer til mer håndterbare deler, øke sine analytiske evner og utvikle en logisk metodikk rundt problemløsing. Dette er kompetanse som både er viktig under studiet – siden det vil være prosjekteksamen som skal besvares som rapport i alle emner, men ikke minst er denne kompetansen også viktig i arbeidslivet.

Introduksjon til Informasjonssikkerhet

Emnet gir studenten en generell innføring i informasjonssikkerhet, inkludert blant annet ulike sikkerhetsmodeller og standarder. I tillegg gis en innføring i ulike sikkerhetsaspekter som hacking, kryptering, ondsinnet programvare, virus og lignende. Emnet tar også for seg hvordan en datamaskin er bygget opp, hvilke deler den består av og hvordan disse fungerer sammen.

Operativ- og filsystemer

Emnet gir studenten en generell innføring i operativsystemer, hvordan den interne kommunikasjonen i en datamaskin fungerer – som for eksempel prosessallokering og minnehåndtering. Studenten vil også gis en innføring i installasjon av ulike operativsystemer. Eksempler er ulike versjoner av Windows og ulike distribusjoner av Linux. Det gis også en grunnleggende innføring i tilhørende filsystemer.

Microsoftbaserte teknologier

Dette emnet omhandler installasjon av en Windows-basert tjener med Active Directory. Studentene lærer hvordan man administrerer et nettverk gjennom Active Directory. Man lærer seg også om rettigheter på et Windows system, samt konfigurasjon av ulike tjenester som Web, FTP, fil- og printdeling, overvåking og sikkerhetskopiering.

Unix-baserte teknologier

Emnet gir kunnskap om installasjon og konfigurasjon av Unix-/Linux-baserte servere. Vi ser på installasjon av flere ulike distribusjoner og systemer, installasjon og konfigurasjon av webtjener, FTP-tjener og sambatjener – i tillegg til selve filstrukturen og rettigheter på et Unix-basert system. Fokus er på det kommandobaserte grensesnittet – for å være så uavhengig av distribusjon som mulig.

Nettverksinfrastruktur

Dette er emnet som legger grunnlaget for all kommunikasjon mellom maskiner. Det undervises her i generell nettverksteori og hvordan nettverk og enheter på et nettverk kommuniserer med hverandre. Det er viktig å ha en grundig forståelse av temaet, siden det eksisterer flere ulike leverandører av enheter som hver kan ha ulike tilnærminger. Vi fokuserer noe på Cisco komponenter for å få et innblikk i konfigurasjon av nettverksenheter.

Studieprosjekt 1

Mot slutten av studieåret skal studentene gjennomføre et studieprosjekt hvor de skal demonstrere sin evne til å vurdere en gitt situasjon – og så ta valg basert på kunnskap ervervet gjennom studiet. I dette prosjektet vil de kunne jobbe individuelt eller i en gruppe på maks tre (3). De skal utarbeide en rapport som beskriver fremdriften i prosjektet, hvilke valg som gjøres underveis og endelig resultat.

Sikkerhet og loven

Emnet gir en innføring i nasjonale lover, etikk og pålegg fra aktører og myndigheter som er relatert til IKT. I tillegg får studenten kjennskap til IKT-relaterte aktører og retningslinjer innen både offentlig og privat sektor.

Forebyggende sikkerhet

Emnet gir studenten grunnlag til å gjennomføre selvstendige Risiko- og sårbarhetsanalyser og kjenne ulike metoder for å gjennomføre systematiske analyser.

Hackingverktøy, hendelser og respons

Emnet gir en grunnleggende forståelse for hvilke teknikker som brukes i nettverk for blant annet å hente ut informasjon som kan brukes i et eventuelt angrep. Vi ser på flere ulike typer verktøy for kartlegging og testing av sikkerhet og deres funksjonalitet.

Sikkerhet

Emnet gir praktisk kunnskap innen planlegging, oppsett og drift av lokkenettverk. Studenten skal gjennom å sette opp et lokkenettverk, lære om logging på servere og kommunikasjonsutstyr, filtrere ut og tolke interessant informasjon fra disse.

Programmering

Emnet legger vekt på praktisk kunnskap innen design av et program, generell forståelse for programkode og struktur.

Databaser

Emnet gir forståelse for tankegangen og systematikken ved databaser. Man skal kunne bruke og forstå relasjonsdatabaser. Databaser ligger i dag i bunnen av mange applikasjoner og tjenester. Vi benytter MySQL databaser.

Datateknisk etterforskning

Emnet gir innføring i etterforskning på IT-systemer, bevishåndtering og krav til dokumentasjon for å kunne bygge opp en sak, enten for ledelsen i en bedrift eller som bistand for påtalemyndighetene.

Studieprosjekt 2

Studiet avsluttes med et hovedprosjekt der studenten benytter kunnskaper og ferdigheter oppnådd gjennom samtlige emner.

Jobbmuligheter etter studieåret

Etter fullført utdanning kan du blant annet arbeide som sikkerhetsmedarbeider, IKT-sikkerhetskonsulent eller IKT-koordinator. Du kan også jobbe som sikkerhetsrådgiver eller konsulent i et rådgivningsbyrå innen IKT-sikkerhet, kommunikasjon og drift.

Remie André Overbeeke
Det er et spennede studie som gir meg mange utfordringer.Remie André Overbeeke

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi veiledning, støtte og rådgivning innenfor IKT-sikkerhet.

Videre studier

Det er mulig å søke om akkreditering av oppnådd kompetanse fra Nettverk og IT-sikkerhet, og ta bachelor i digital etterforskning ved Noroff Høyskole. Studiet er tilgjengelig i klasserom og som nettstudium.

Alternativt kan du søke direkte inn på tredjeåret til et bachelorstudium hos vårt samarbeidsuniversitet University of South Wales. Du kan velge mellom ti ulike spesialiseringsområder, blant annet bachelor innen dataetterforskning, datasikkerhet eller programvareutvikling.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Neste oppstart:

14. mars 2017 for nettstudier.
August 2017 for klasserom.
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Nettstudier
Varighet: 2 år heltid*
4 år deltid (kun på nett)
Pris nett: 33.500,- per semester heltid,
16.750,- per semseter deltid
Pris klasserom: 55.750,- per semester.
Kr 1.500,- i registreringsavgift.
Opptakskrav: Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-godkjent.
Fagskolepoeng: 120

* En student som har bestått Nettverks- og systemadministrasjon kan søke direkte inn på andreåret.

Lærere

Dr. Mikhaila Burgess

Førstelektor

Dr. Reza Sohizadeh

Høyskolelektor

Tom Drange

Høyskolelærer

Brage Roalkvam

Veileder

IT-nyheter fra Noroff

Top