Digital Prototyping

Morgendagens produkter fremstilles og testes digitalt. Bli klar for jobb i prosess- og produksjonsindustrien med en fremtidsrettet utdanning som lærer deg å designe fysiske produkter ved bruk av 3D-printing.

Digital prototyping er en moderne utdanning som gir solide arbeidsmuligheter i mange bransjer. Studiet gir praktiske ferdigheter innen mekanisk og konseptuelt design – som sammen med statikk for produktutvikling, simulering med analyse og rapid prototyping ved bruk av 3D-printing gir et godt grunnlag for design thinking.

Norsk industri er i endring. Behovet for personer med praktiske ferdigheter innen moderne prosesser for produktutvikling øker i takt med den digitale omstillingen. Digital prototyping handler om design, optimalisering, kvalitetssikring og visualisering av et produkt før det skal ut i produksjon.

Additiv produksjon

Produksjonsindustrien er i en overgang som vil endre bransjen fullstending fra slik vi kjenner den. Digital prototyping, hvor man bygger produkter fra ingenting gjennom additiv produksjon, står sentralt i denne industrielle endringen.

Sammen med moderne prosesser for produktutvikling, vil man gjennom digital prototyping kunne lage tidsbesparende og kostnadseffektive produkter som utkonkurrerer tradisjonell produksjon.

Moderne utdanning

Utdanningen er strukturert for å gi studenter kunnskap og ferdigheter gjennom tilrettelagt undervisning, praktisk arbeid med industrirelevante oppgaver, og lærerstøttet selvstudium. Studiet anvender profesjonell 3D CAD-programvare sammen med 3D-printere for å utdanne morgendagens tekniske tegnere innen mekanisk produksjon.

Noroff samarbeider aktivt med relevant industri for å kartlegge dagens og fremtidens behov innen design og additiv produksjon.

Studiet gir et innblikk i produksjonsprosessen slik at uteksaminerte studenter kan fungere som del av et større produksjonsteam, hvor de i samarbeid med eksempelvis teknikere, ingeniører og prosjektledere vil kunne utvikle produkter som er klare for produksjon.

Studiets oppbygging

Studiet retter seg mot personer som vil jobbe med produksjon av tekniske modeller og konstruksjoner innen 2D og 3D. Tegninger og modeller danner grunnlaget for produksjonen av ulike produkter innen en rekke områder eksempelvis mekanisk industri, elektronikk og mekanikk i tillegg til produktdesign av redskaper, møbler og komponenter.

Utdanningen passer både for personer uten tidligere erfaring, og som videreutdanning for mennesker med bakgrunn innen mekanikk, maskinteknikk, ingeniørfag, produktutvikling, prosessindustri og visualiseringsbransjen.

Emner første studieår:

 • Teknisk tegning 2D
 • Teknisk tegning 3D
 • Visualisering 1
 • Semesteroppgave 1
 • Produktdesign
 • Prototyping
 • Visualisering 2
 • DAK-prosjekt
 • Prosjekteksamen 1

Emner andre studieår:

 • Produksjonslivssyklus
 • Kvalitetssikring
 • Konstruksjonslære
 • Konstruksjonsteknikk
 • Produksjonsteknikk
 • Konseptuelt design
 • Semesteroppgave 2
 • Bransjekunnskap
 • Prosjektrevidering
 • Yrkestrening
 • Prosjekteksamen 2
 • Portefølje

Etter endt utdanning har de uteksaminerte kandidatene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper: Kandidaten

 • har kunnskap om standardiserte begrep og uttrykk innen Digital Prototyping for planlegging, analyse, produksjon, konstruksjon, dokumentasjon, fildeling, visualisering og etterarbeid
 • har kunnskap om relevante prosesser ved ideutvikling, planlegging, utforming av konstruksjoner i 2D og 3D, og visualiseringer og funksjonalitet av sammensatte mekaniske konstruksjoner
 • har kunnskap om verktøy og teknikker for produksjon, endring og vedlikehold av tekniske tegninger, mekaniske prototyper og dokumenter, samt fremstilling av presentasjonsmateriell i form av bilde- og videofiler
 • har kunnskap om prosesser, teknikker og verktøy for samarbeid med fagfeller eller eksterne aktører, eksempelvis prosjektledere, ingeniører og leverandører innen teknisk produksjon
 • har innsikt i relevant regelverk og standardiserte prosedyrer ved utforming av teknisk innhold relatert til mekanisk industri og produktutvikling
 • har innsikt i betydningen av profesjonalitet innen fagfeltet og forstår viktigheten av punktlige og komplette leveranser
 • har innsikt i kravene om nøyaktighet i ferdige tegninger og modeller, samt fullstendighet i medfølgende dokumenter for en produksjon
 • har innsikt i gjeldende standarder innen statikk og dimensjonering i forhold til utforming av egne konstruksjoner
 • kan vurdere valg av produksjons- og fremstillingsmetode for ulike typer konstruksjoner ved prototyping og testing
 • har kunnskap om ulike bedrifter innen konstruksjonsvirksomhet, prosessindustri, produktdesign og kjenner til yrker og arbeidsprosesser innen de ulike arbeidsfeltene
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap relatert til krav til produksjon, produksjonsprogramvare og ferdigstilling av produkter innen bransjen
 • kjenner til profesjonell arbeidsflyt innen ulike sektorer av mekanisk industri og fagfellers rolle som del av et team
 • forstår ulike roller innen planlegging, produksjon og presentasjon av mekaniske produkter, og hvilke verdier en kandidat må strebe etter for å engasjere potensielle arbeidsgivere i en krevende bransje
 • har bransjekunnskap og kjennskap til ulike roller, stillinger og funksjoner innen fagfeltet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter og innovasjon innen Digital Prototyping

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om tekniske tegninger i 2D og 3D for endring av design etter nye opplysninger fra oppdragsgiver i en produksjon av konstruksjoner
 • kan anvende kunnskap til analyse av tegnings- og modellgrunnlag og planlegge produksjon på tvers av programvare mot eksterne aktører, enten alene eller som en del av en gruppe
 • kan anvende verktøy for produksjon av 2D-tegninger og 3D-modeller, og benytte relevante teknikker for korrekt fremvisning av detaljer og funksjonalitet med faglige tabeller og attributter
 • kan anvende verktøy for rendering og fremstilling av stillbilder, og anvende kunnskap om etterarbeid for å forbedre sluttresultatet
 • kan anvende teknikker for produksjon og tilpasning av animasjoner for kameraføring og objekter, og anvende kunnskap om etterarbeid for sammensetning av videofiler
 • kan anvende verktøy for prototyping og produksjon av parametriske modeller og anvende kunnskap om dokumentasjonshåndtering ved deling av ressurser og i ferdigstilling av et prosjekt
 • kan anvende grunnleggende digitale verktøy for beregning av spenninger og deformasjoner i mekaniske konstruksjoner
 • kan gjøre rede for utforming av egne konstruksjonskonsepter og følge produksjonslivssyklusen fra ide til ferdig fysisk skalert modell
 • kan gjøre rede for grunnleggende faglig utførelse av statikk og dimensjonering av mekaniske konstruksjoner
 • kan reflektere over egen produksjonsprosess og gjøre endringer i tegninger, prototyper og dokumenter for optimalisert design av mekaniske konstruksjoner
 • kan kartlegge digitale produksjoner og identifisere avvik med analyser og vurdere behov for designendring for optimalisert utforming
 • kan finne og henvise til informasjon om relevante regelverk, standardiserte prosedyrer og krav ved produksjon av teknisk innhold for mekanisk industri
 • kan vurdere eksterne kilders og fagstoffs relevans ved problemstillinger og henvise til relevante avsnitt og løsninger

Generell kompetanse: Kandidaten

 • har forståelse for sammenhengen mellom standardiserte regelverk og kravene til nøyaktig produksjon innen Digital Prototyping
 • har utviklet et ansvarsforhold for egen produksjon og levering av feilfri og komplett dokumentasjon etter bransjens standard
 • kan bygge tverrfaglige relasjoner med ingeniører, DAK-operatører og leverandører på tvers av teknisk kompetanse
 • kan planlegge omfattende prosjekter og tilrettelegge eget arbeid etter problemstillingen, redegjøre utfordringer og finne løsninger for gjennomføring av produksjoner fra ide til ferdig produkt
 • kan gjennomføre arbeid innen Digital Prototyping som samsvarer med bransjens krav og retningslinjer - enten alene som del av en gruppe - for kunder og leverandører innen mekanisk industri
 • kan utføre profesjonelt arbeid i 2D eller 3D etter spesifikasjoner fra kunder og andre relevante målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og eksterne aktører i mekanisk industri på tvers av fag innen konstruksjonsvirksomhet, prosessindustri og mekaniske verksteder
 • kan utveksle meninger og delta i diskusjoner om praktiske løsninger ved utforming og dokumentering av relevant arbeid innen Digital Prototyping for mekanisk produksjon
 • kan bidra med oppdatert fagkunnskap og produksjon med digitale verktøy for effektivisering av tegnings-, modellerings- og dokumentasjonsprosesser innen mekanisk industri og produktutvikling

Vi anbefaler følgende:
Stasjonær PC i stedet for laptop (mest pga. funksjonalitet og pris).
Intel i7 prosessor.
Microsoft® Windows® 10
Grafikkort 2060 RTX eller bedre.
Minimum 16 GB RAM.
Lagring: SSD på minimum 256GB, eller mindre SSD i samspill med større spinnende harddisk.
Det anbefales også 2 stk. høyoppløselige skjermer og 3Dconnexion SpaceNavigator.
Vi anbefaler PC over Mac da ulike programvarer som blir benyttet ikke støttes av Mac.

Jobbmuligheter

Etter endt studium vil du være i stand til å utføre relevant arbeid innen mekanisk-, prosess- og konstruksjonsindustri, samt visualisering av produkter – både i nasjonale og internasjonale virksomheter.

Aktuelle stillinger etter endt studie kan eksempelvis være mekanisk konstruktør, produktdesigner, 3D-utvikler, produktvisualisering, strukturtekniker, DAK-operatør og teknisk tegner. Våre studenter vil utmerke seg i samspill med bl.a. ingeniører, gründere og designere innen arbeidsfelt som serie produksjon og rapid prototyping.

Signe Berger Godtfredsen, Cameron
Dyktighet innenfor teknisk tegning er vesentlig. Personer med slik kunnskap er av interesse for produktavdelingen vår. Signe Berger Godtfredsen, Cameron

Bransjene er i stadig endring ettersom teknologiutviklingen skjer raskt. Yrkes- og stillingsbeskrivelser vil derfor variere og endre seg over relativt kort tid. Studiets hovedmål er å gi studenten praktisk og yrkesrelevant opplæring innen faget slik at man er klar for jobb i et fremtidsrettet yrke.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart: Ingen planlagte oppstarter.
Studiesteder: Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år heltid
4 år deltid
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nettstudier:

Heltid: 42.000,- per semester
Deltid: 21.000,- per semester

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Høyere fagskolegrad (Higher Professional Degree)
Studiepoeng: 120

Lærere

Eilef Lundevold

Eilef Lundevold

Programleder
Solveig Friberg

Solveig Friberg

Faglærer, Nettstudier
Haakon Norseng

Haakon Norseng

Faglærer, Nettstudier
Glenn Thomas Jahr

Glenn Thomas Jahr

Faglærer, Nettstudier

Relaterte nyheter

     
Top