Personvernerklæring for Noroff

For søkere, studenter og kunder

Sist endret: 25.06.2018. Gjelder fra 01.07.2018.

Innhold:

 1. Hvem gjelder dette dokumentet for?
 2. Hva er en personvernerklæring?
 3. Hva regnes som personopplysninger?
 4. Formålet med og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger SIS
 5. Hvilke personopplysninger blir behandlet i SIS og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
 6. I noen tilfeller utfører vi automatisk saksbehandling
 7. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
 8. Vi utleverer dine personopplysninger til andre
 9. Sikkerheten rundt dine personopplysninger
 10. Dine rettigheter
 11. Endringer
 12. Kontakt


1) Hvem gjelder dette dokumentet for?

Dokumentet gjelder for Noroff Fagskole AS og Noroff University College AS (heretter kalt "Noroff"). Noroff bruker FS (Felles Studentsystem) og ECS (Education community system) som sine Studentadministrative systemer (heretter SIS når både FS og ECS omtales).

En rekke applikasjoner er knyttet til det studieadministrative systemet FS. Det betyr at data som registreres i disse applikasjonene også lagres i FS. Data i FS rapporteres i ulike sammenhenger til en rekke parter/virksomheter. Vi har saksbehandlere ved Noroff som behandler kundens opplysninger mens de er aktive studenter hos oss.


2) Hva er en personvernerklæring?

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Noroff håndterer dine personopplysninger i SIS. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.


3) Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan identifisere en konkret person.

Opplysninger, som ikke alene kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor opplysningen forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning.


4) Formålet med, samt rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i SIS Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i SIS er å ivareta dine rettigheter som søker, student eller kursdeltaker, og å oppfylle institusjonens oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven og Fagskoleloven.

For eksempel er behandling av personopplysninger i SIS nødvendig for at Noroff kan

 • behandle din søknad om opptak til studier/eksamen/kurs
 • utføre nødvendig administrasjon rundt dine studier og deg som student
 • dokumentere dine utdanningsresultater

Rettslig grunnlag

Noroff er underlagt Universitets- og høyskoleloven og Fagskoleloven. Behandlingen hjemles blant annet i personopplysningsloven av 15. juni 2018 nr. 38 § 1 jf. personvernforordningen (EU 2016/679) artikkel 6 nr. 1 e og nr. 3 bokstav b jf. universitets- og høyskoleloven § 4-15. Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. Behandlingen skjer også for at institusjonen skal kunne ivareta dine interesser som student på en best mulig måte og for å oppfylle sin avtale med deg, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b og art. 6 nr. 1 f. I enkelte tilfeller har institusjonen også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykke-erklæringer for behandlingen av enkelte opplysningstyper.


5) Hvilke personopplysninger blir behandlet i SIS?

Vi behandler kun opplysninger du selv har registrert. Ut over det du selv har registrert, blir det per i dag ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg i SIS.

Følgende personopplysninger kan bli behandlet i FS: profilinformasjon (slik som ditt navn, fødselsnummer/D-nummer/S-nummer (11 siffer), kjønn, kontaktinformasjon, informasjon om din bakgrunn, morsmål, foto, søknadsinformasjon, samtykker du har gitt, status (slik som oppholdstillatelse og politiattest der det er relevant), semesterregistreringsinfo, fakturainformasjon og informasjon om studier og kurs.

Personopplysningene dine hentes blant annet fra:

 1. Deg selv via Søkerportalen til Samordna opptak
 2. Deg selv via mine sider på ECS
 3. Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)
 4. Andre universitet/høgskoler
 5. Kontakt- og reservasjonsregisteret
 6. Saksbehandlere ved Noroff ved eksempelvis kontakt på telefon
 7. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)
 8. Lånekassen

Frivillige registreringer

 1. Deg selv via Søkerportalen til Samordna opptak
 2. Deg selv via min side på ECS

Det er frivillig for deg å registrere personopplysninger i Søkerportalen til Samordna opptak og SIS, men uten personopplysningene dine kan det være at vi ikke får behandlet søknadene dine. I Søkerportalen til Samordna opptak og ECS kan du registrere informasjon om deg knyttet til søknader på studier/påmelding til kurs. Disse opplysningene kan være nødvendige for at vi skal få behandlet dine søknader og at du skal kunne studere ved Noroff. Det fremgår av søknadsskjema i Søkerportalen hvilke personopplysninger du må gi for at vi skal kunne behandle din søknad.

 1. Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Hvis du søker om opptak til Noroff via Samordna opptak, kan du samtykke til at vi kan hente inn personopplysninger om deg fra Nasjonal vitnemålsdatabase. Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. Hvis du gir ditt samtykke henter vi ditt navn, fødselsnummer (11 siffer), navn på skole, fag og karakterer.

 1. Andre universitet/høgskoler

Hvis du søker om opptak til Noroff, og har oppnådd resultater ved et annet universitet/høgskole som også benytter FS, kan du samtykke til resultatutveksling. Hvis du gir ditt samtykke kan en saksbehandler hente inn alle dine resultater fra alle institusjoner i Norge som bruker FS. Det vil i praksis si de fleste universiteter og høgskoler i Norge, bortsett fra Handelshøyskolen BI. For mer informasjon om behandling av dine personopplysninger foretatt ved slike andre institusjoner, henviser vi til den aktuelle institusjonens personvernerklæring.

Hvis du har oppnådd resultater ved et universitet/høgskole utenfor Norge, som deltar i EMREX-samarbeidet, kan du selv ta med deg resultatene dine tilbake til Noroff. Dette kan du gjøre via FS og ECS.

Hvis en norsk utdanningsinstitusjon har fattet vedtak om sanksjon(er) for deg som også gir virkning for ditt søker-/studentforhold ved andre norske utdanningsinstitusjoner (med hjemmel i universitets- og høgskolelovens §§ 3-7 (8), 4-8 (1) til (3) eller 4-10 (3)), vil Noroff gjennom RUST motta personopplysninger om deg. Kun et fåtall utvalgte personer ved Noroff vil få tilgang til disse personopplysningene. Se gjerne personvernerklæringen for RUST.

 1. Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)

FS kan hente inn din e-postadresse og ditt mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR). Hvis du ikke ønsker at noen skal kunne hente inn kontaktinformasjonen din fra KORR, kan du reservere deg fra dette i KORR. Du finner mer informasjon på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og ikt.

Registreringer som gjøres uten ditt uttalte samtykke

 1. Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Hvis du søker om opptak til Noroff via Samordna opptak, henter vi inn personopplysninger om deg fra Nasjonal vitnemålsdatabase. Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. Vi henter da ditt navn, fødselsnummer (11 siffer), navn på skole, fag og karakterer.

 1. Saksbehandlere ved Noroff

I noen tilfeller er det nødvendig at saksbehandlere ved Noroff registrerer opplysninger om deg tilknyttet dine studier. Eksempler på dette kan være vurderinger knyttet til søknad om opptak, begrunnelse for og klage på sensur eller registreringer knyttet til fullføring av studier.

 1. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)

For at navnet og adressen din skal være riktig registrert i FS henter vi inn ditt navn og din adresse fra Det sentrale folkeregisteret.

 1. Lånekassen

Lånekassen sender Noroff lister over alle personer som er kunder hos Lånekassen. Dette gjør de for at vi skal kunne vite hvilke personers opplysninger som skal sendes tilbake til Lånekassen i forbindelse med utbetaling av lån. Se gjerne punkt 8.4 lenger nede.

 1. Brukeradministrativt system

For at du skal få en IT-konto ved Noroff, og tilgang til våre IT-tjenester, registreres dine personopplysninger i et brukeradministrativt system som heter Active Directory. Vi registrerer ditt navn, klasse, e-post og brukernavn, samt hvor du er student (fakultet/avdeling).

 1. Økonomisystem

Ved Noroff behandles betaling av semesteravgift i Visma Software, kursavgifter og andre studieavgifter. Det innebærer at følgende opplysninger om deg sendes fra FS til Visma Software: Studentnummer, personnavn, kundegruppe, alle telefonnummer, alle adresser, e-postadresser og url (nettlenke) hvis du er registrert med dette.


6) I noen tilfeller utfører vi automatisk saksbehandling

Når du søker om opptak til Noroff, vil en rekke prosesser i behandlingen av din søknad utføres som delvis automatisk eller helautomatisk saksbehandling. Det kan gjelde i følgende tilfeller:

 • vurdering av om du er kvalifisert for opptak
 • poengberegning ved opptak
 • tildeling av studieplass
 • kontroll av utdanningsplan
 • oppretting av fakturaer
 • når du fullfører et studium; beregning av oppnådd kvalifikasjon
 • inndragning av studierett ved for lav studieprogresjon
 • beregning av samlet karakter for emner med eksamensdeler

Du kan ha rett til å kreve at eventuelle vedtak basert på automatisk saksbehandling overprøves manuelt av Noroff.


7) Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

I utgangspunktet lagres alle dine personopplysninger i SIS til evig tid. Det finnes noen unntak:

Dokumenter for søkere som søker gjennom Samordna opptak, og som ikke får studieplass, slettes når opptaket ferdigstilles.

Personopplysninger knyttet til sanksjoner jf. universitets- og høgskolelovens §§ 3-7 (8), 4-8 (1) til (3) eller 4-10 (3), slettes automatisk fra SIS seks måneder etter at sanksjonsperioden er utløpt.

Hvis Noroff mottar informasjon om at du er død, vil vi slette din kontaktinformasjon. Eventuelle søknader om opptak, oppmeldinger til undervisning, kurs og eksamen m.m. vil automatisk bli trukket.


8) Vi utleverer dine personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag kan være at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, at vi benytter databehandlere som leverer tjenester på våre vegne eller et lovgrunnlag som pålegger oss å utlevere informasjonen.

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Noroff kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter:

 1. Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
 2. Studentsamskipnaden i Agder og Stavanger
 3. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)
 4. Lånekassen
 5. Bitpro (leverandør av BAS/brukeradministrativt systemer)
 6. Webstudent (leverandør av LMS)
 7. Effera (leverandør av integrasjonstjenester til LMS, timeplansystem)
 8. Visma Software (leverandør av økonomisystem)
 9. Andre universiteter og høgskoler
 10. NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 11. Micromark
 12. Statistisk sentralbyrå (SSB)
 13. Norsk senter for forskningsdata (NSD), Database for høyere utdanning (DBH) og Database for fagskolestatistikk (DBH-F)
 14. NAV
 15. Andre parter som etter offentleglova har krav på innsyn i dine personopplysninger

 

 1. Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)

FS utvikles av Unit. Ansatte ved Unit som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger som ligger i FS.

 1. Studentsamskipnaden i Agder og Stavanger

Hvis du har betalt semesteravgift i inneværende termin, eller fått tildelt en studierett de siste to månedene, kan studentsamskipnadene i Norge hente ut personopplysninger om deg fra Noroff. Dette for at de skal vite at du er student og at du har rett på studentmoderasjon på studentsamskipnadenes tjenester. Studentsamskipnaden kan hente ut ditt fødselsnummer (11 siffer), ditt navn, når du sist betalte semesteravgift og ID-en til studentkortet ditt.

 1. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)

Noroff sender følgende personopplysninger om deg til Folkeregisteret: navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse. Dette gjør vi 2 ganger i året for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte.

 1. Lånekassen

Hvis du er kunde hos Lånekassen vil informasjon om deg bli sendt til Lånekassen så snart det er registrert at du er student. Følgende personopplysninger overføres til Lånekassen en gang i døgnet: fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) og hvilket universitet/høgskole du er tatt opp som student ved.

Hvis du har avlagt en eksamen, og/eller fått forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning eller utenlandsopphold, vil informasjon om deg bli sendt til Lånekassen. Følgende personopplysninger overføres til Lånekassen en gang i døgnet: fødselsnummer/D-nummer (11 siffer), hvilket universitet/høgskole du har avlagt eksamen ved, resultatet på eksamen (bestått/ikke bestått/ikke sensurert, hvis bestått: også karakter).

Vi overfører dine personopplysninger til Lånekassen for at du skal slippe å dokumentere studentstatus og avlagt utdanning.

 1. Bitpro (leverandør av BAS/brukeradministrativt systemer)

For at du skal få en IT-konto ved Noroff, og tilgang til våre IT-tjenester, registreres dine personopplysninger i et brukeradministrativt system som heter Active Directory. Dette systemet utvikles og håndteres av Bitpro, som leverer tjenester til Noroff. Vi registrerer ditt navn, klasse, e-post, brukernavn samt hvor du er student (fakultet/avdeling).

 1. Webstudent (Leverandør av Moodle)

Ved Noroff benyttes Moodle i undervisningssammenheng, og noen ganger også eksamen. Dette betyr at Webstudent, som utvikler og drifter Moodle gjennom å levere tjenester til Noroff, vil ha tilgang til for- og etternavn, personnummer, kjønn, e-postadresse, mobilnummer, fag og karakterer.

 1. Effera (Leverandør av integrasjonstjenester til LMS, timeplansystem)

For at det skal være mulig å benytte systemer slik som Moodle overføres det personopplysninger fra SIS til nevnte systemer. Effera, som utvikler og drifter slike integrasjonstjenester som overfører data mellom systemer, og som leverer tjenster til Noroff, vil ha tilgang til dine personopplysninger som for- og etternavn, personnummer, kjønn, e-postadresse, mobilnummer, fag og karakterer.

 1. Visma Software (Leverandør av økonomisystem)

Ved Noroff behandles betaling av semesteravgift i Visma Software. Det innebærer at Visma Software som tjenesteleverandør til Noroff får tilgang til følgende opplysninger om deg: personnummmer, navn og adresse.

 1. Andre universiteter og høgskoler

-Søknad om opptak gjennom Samordna opptak

Når du søker om opptak til Noroff gjennom Samordna opptak vil søknaden din i de aller fleste tilfeller bli behandlet av Noroff. Hvis du har søkt om opptak til et eller flere andre universiteter/høgskoler, kan det være at de vil behandle søknaden din på vegne av alle universitetene/høgskolene du har søkt ved. De vil i disse tilfellene behandle og lagre personopplysninger om deg knyttet til din(e) søknad(er). Søknaden din vil i all hovedsak inneholde personopplysninger som du selv registrerer i søkerportalen til Samordna opptak. Det er kun i portalen informasjonen ligger, og vi deler ikke opplysningene dine med flere.

-Samtykke til resultatutveksling

Hvis du har oppnådd resultater på vurderinger og grader fra et universitet/høgskole og ønsker å benytte disse resultatene i forbindelse med søknad om opptak ved et annet norsk universitet/høgskole, kan du samtykke til resultatutveksling. Så snart samtykke er gitt, kan en saksbehandler hente inn alle dine resultater fra alle institusjoner i Norge som bruker FS. Det vil i praksis si de aller fleste universiteter og høgskoler i Norge, bortsett fra Handelshøyskolen BI. Vi henviser til institusjonens personvernerklæring for mer informasjon om behandling av dine personopplysninger.

-Godkjenning av utenlandske studier

Hvis du har søkt om godkjenning av utenlandsk utdanning kan saksdetaljer knyttet til søknaden, inkludert personopplysninger om deg, blir overført til GAUS - en søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. Andre universitet/høgskoler i Norge har tilgang til å søke opp og se personopplysninger om deg i GAUS. Se gjerne personvernerklæringen for GAUS.

-Ved vedtak om sanksjoner ifm atferd

I tilfeller hvor det er registrert at Noroff har fattet vedtak om sanksjoner for deg, vil dette vedtaket i flere tilfeller bli sendt til RUST (Register for utestengte studenter). Vedtak om sanksjon knyttes til en eller flere av følgende: bruk av falskt vitnemål, forstyrrende/plagsom atferd, farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervisning, fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk, eller utestenging etter skikkethetsvurdering. Hvis du i sanksjonsperioden har søkt om opptak til et annet norsk universitet/høyskole, vil personopplysningene dine bli sendt til dette universitetet/høyskolen. Noen få utvalgte personer ved denne institusjonen vil da få tilgang til dine personopplysninger. I noen tilfeller gjelder dette også dersom du er meldt opp til eksamen. Se gjerne personvernerklæringen for RUST.

 1. NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Godkjenning av utenlandske studier

Hvis du har søkt om godkjenning av utenlandsk utdanning kan saksdetaljer knyttet til søknaden, inkludert personopplysninger om deg, bli overført til GAUS - en søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. NOKUT har tilgang til å søke opp og se personopplysninger om deg i GAUS.

 1. Micromark

For at du skal kunne bli opprettet som lånetaker ved Noroff, sender vi personopplysninger om deg til Micromark, som leverer bibloiotekstjenster til Noroff. Dette skjer kun når du er semesterregistrert og har betalt semesteravgift. Opplysningene som registreres i Micromark er navn, klasse, telefon og e-post.

 1. Statistisk sentralbyrå (SSB)

Noroff sender i flere tilfeller anonymiserte personopplysninger om deg til SSB for statistiske formål. Dette er personopplysninger som er relatert til

 • din semesterregistrering
 • ditt/dine avlagte eksamensresultat(er)
 • ditt/dine fullførte studieprogram
 • din/dine oppnådd(e) kvalifikasjon(er) som er vitnemålsgivende
 1. NSD Norsk senter for forskningsdata og Database for høyere utdanning (DBH) og Database for høyere utdanning – Fagskole (DBH-F)

Noroff sender i flere tilfeller personopplysninger om deg til NSD, DBH og DBH-F for forskningsformål og statistikk. Dette er personopplysninger som er relatert til

 • din søknad om opptak til studier
 • din semesterregistrering, betalte semesteravgift og oppmelding(er) emne(r)
 • dine avlagte eksamener
 • din(e) oppnådd(e) kvalifikasjon(er)
 • din(e) utveksling(er)
 • om du har avlagt studiepoeng som planlagt i henhold til utdanningsplanen din
 1. Utlevering av personlig informasjon til NAV

NAV kan kreve opplysninger om studenter som får finansiert hele eller deler av utdanningsløpet sitt av NAV, eller for studenter/tidligere studenter som er under søknadsbehandling hos NAV. NAV vil i noen tilfeller kontakte Noroff direkte via telefon eller e-post for å få tilgang til opplysninger som oppmøte og aktivitet på studiet, om studenten har levert og bestått oppgaver og emner, om studenten studerer på fulltid eller deltid, dato for siste innlogging, eller om studenten har sluttet eller fullført sitt studieløp. NAV kan også be om betalingsinformasjon i de sakene de vurderer eller har innvilget støtte til utdanning. Som student kan du bli bedt om å fremlegge en bekreftelse fra skolen om dine studieopplysninger og/eller karakterutskrifter direkte til NAV.

 1. Utlevering av personopplysninger etter offentleglova

I tilfeller hvor Noroff mottar begjæringer om innsyn iht. bestemmelsene i offentleglova, vil bestemmelsene i personopplysningsloven ikke nødvendigvis gi begrensninger i innsynsretten der henvendelsen gjelder personopplysninger. Det kan derfor skje at Noroff sender personopplysninger om deg til andre parter enn det som er nevnt i denne personvernerklæringen.


9) Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Noroff gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i SIS. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller for å sikre at ikke flere ansatte enn nødvendig får tilgang til dine personopplysninger. Alle registreringer logges ved saksbehandlerens ID og tidspunkt.


10) Dine rettigheter

Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å få informasjon om hvordan Noroff behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få. Dersom du ønsker ytterligere opplysninger ut over hva som fremgår av denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt med oss (se kontaktinfo i punkt 12 nedenfor).

Du har også rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg ved Noroff. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker det.

Rett til korrigering

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener vi har registrert feil eller mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner og evt. dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til å begrense behandlingen

I enkelte tilfeller kan du ha rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Begrensning av personopplysninger vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at mulighetene for videre behandling blir begrensede.

Dersom du mener at personopplysningene er feil eller mangelfulle, eller har fremmet en innsigelse mot behandlingen (se mer om dette under), har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger midlertidig blir begrenset. Det vil si at behandlingen blir begrenset inntil vi evt. har rettet dine personopplysninger, eller har fått vurdert om innsigelsen din er berettiget.

I andre tilfeller kan du også kreve en mer permanent begrensning av dine personopplysninger. For å ha rett til å kreve begrensning av dine personopplysninger, må vilkårene i personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 18 være oppfylt. Dersom vi mottar en henvendelse fra deg om begrensning av personopplysninger, vil vi vurdere om lovens vilkår er oppfylte.

Rett til sletting og dataportabilitet

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av gjeldende lover om personvern, det vil si personopplysningsloven og personvernforordningen. Dersom du ønsker å få slettet dine personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om vilkårene for å kreve sletting i loven er oppfylt. Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting. For eksempel vil dette være tilfelle når vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering, forskning og statistikk.

I enkelte tilfeller kan du også ha rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og også ha rett til å overføre personopplysningene om deg fra Noroff til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Rett til å fremme innsigelse

Du kan ha rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen, det vil si protestere mot behandlingen, dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen. F.eks. hvis du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende. Innsigelsesretten er ikke en ubetinget rett, og den avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, og om du har et særskilt behov. Vilkårene går frem av GDPR artikkel 21. Hvis du fremmer en innsigelse mot behandingen, vil vi vurdere om vilkårene for å fremme en innsigelse er oppfylt. Dersom vi kommer til at du har rett til å protestere mot behandlingen, og at innsigelsen er berettiget, vil vi stanse behandlingen og du vil også kunne kreve sletting av opplysningene. Vær oppmerksom på at vi i enkelte tilfeller likevel kan gjøre unntak fra sletting, f.eks. hvis vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser.

Rett til å klage over behandlingen

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under punkt 12.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan konktakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Der kan du også lese mer om innholdet i dine rettigheter.


11) Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere innholdet i denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg derfor til å gjennomgå denne personverklæringen med jevne mellomrom.

Samtykke til å motta råd og tilbud fra Noroff

For at Noroff skal kunne gi deg relevante råd og tilbud tilpasset deg, trenger vi ditt samtykke. Et samtykke til dette innebærer at Noroff kan bruke opplysninger knyttet til ditt kundeforhold til for eksempel å sende deg nyhetsbrev og innhold tilpasset tjenester du bruker og bruksmønster på våre hjemmesider. Noroff bruker også opplysningene til markedsføring i eksterne kanaler, slik som på Facebook, Google, LinkedIn og andre sosiale plattformer.

Alle samtykker til behandling av dine personopplysninger er frivillige og kan når som helst trekkes tilbake. Du kan kontakte Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å få hjelp til dette.

Personprofiler

Noroff benytter seg av personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Dette innebærer at vi sammenstiller opplysninger vi har fått fra deg, hvilke tjenester du bruker og webatferd.


12) Kontakt

Behandlingsansvarlig

Noroff er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Felles studentsystem, jf. GDPR art. 4 nr. 7.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt i punkt 10 ovenfor, kan du ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Noroff har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Noroff. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Noroff kan nås via e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

     
Top