Studentdemokrati

Fagskoleloven sier at tilbydere av fagskoleutdanning skal legge til rette for opprettelse av studentorgan for å ivareta studentenes interesser og samarbeid med ledelsen.

I samarbeid med studentorganet skal skolen legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Studentene skal ha representant(er) med møte-, tale- og forslagsrett i alle tilfeller der styret behandler saker av betydning for gjennomføringen av godkjent fagskoleutdanning. Studentrepresentanten(e) velges av og blant studentene.

Nedenfor beskrives hvordan studentorganet og samarbeidet er organisert i Noroff.

Lokalt studentråd

Ved skolestart hvert høstsemester velges en klasserepresentant og en vararepresentant fra hver enkelt klasse. Representantene utgjør det Lokale studentrådet ved sin skole. Noroff har skoler i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og på nett. Ved Noroff i Kristiansand er lokalt studentråd felles for høyskole- og fagskolestudentene. Studentråd for nettstudenter beskrives nærmere lenger nede på siden.

Den første oppgaven til det Lokale studentrådet er å velge lokal leder og nestleder.

Lokalt studentråd har faste møter og rapporterer saker til avdelingsleder ved skolen. De blir også invitert til å bidra i faglig forbedringsarbeid ved de enkelte studiene, og er med i prosessen med skolens årlige kvalitetsrapport.

Gjennomføring av regelmessige møter mellom studentråd og skolen gir god anledning til å fange opp avvik og å få løst dem raskt og effektivt underveis i studieløpet. Rådets innspill og kommentarer til årsrapport og tiltaksliste er et viktig grep for å sikre studentenes medbestemmelse.

Sentralt studentråd

De lokale lederne (og deres vara) fra hver Noroff-skole utgjør Studentrådets sentralstyre.

Den første oppgaven til Studentrådets sentralstyre er å fordele rollene som sentral leder, nestleder, regnskapsfører og sekretær.

Sentralt studentråd følger opp saker som gjelder flere avdelinger, og saker som løftes opp til styret i Noroff Fagskole AS.

Studentråd for nettstudenter

Valg av studentrepresentanter til Studentråd for nettstudenter foretas i høstsemesteret, etter at den største studentgruppen, som starter i august, er kommet i gang.

Nettstudenter på fagskolen kan velge mellom fire forskjellige oppstarter i året, og studere heltid eller deltid. De har alle tilgang til samme kursområde i skolens LMS, hvor de kan kommunisere og samspille uavhengig av hvor i studieløpet de er og hvilken oppstartsgruppe de tilhører. På grunnlag av dette finner vi det tilstrekkelig at det er én studentrepresentant og vararepresentant pr trinn på hvert studium. Det vil si at på et toårig studium er det representanter fra både første og andre år.

Representantene har tilgang til et eget område i skolens LMS, der de kan benytte alle kommunikasjonsformer systemet tilbyr, som forum, chat, wikier, etc. De er selv ansvarlige for å arrangere interne studentrådsmøter på Skype eller tilsvarende plattformer.

Avdelingsleder for nettstudier tar initiativ til faste møter med skolen, og kaller inn til dem. Disse foregår på Skype eller tilsvarende plattform. For øvrig gjelder de samme føringene for samarbeidet med Studentråd for nettstudenter som for de stedbaserte studentenes lokale studentråd.

Lederen for Studentråd for nettstudenter er del av Studentrådets sentralstyre.

Studentrepresentant i styret

Studentrådets sentralstyre har vedtatt at leder og nestleder for Studentrådets sentralstyre også skal være henholdsvis representant og vararepresentant for fagskolestudentene i styret i Noroff Fagskole AS.

Representanten er fullverdig styremedlem, med tale- og stemmerett i alle saker styret behandler.

Representanten kan melde inn styresaker fra studentrådet og studentene det representerer. Studentrepresentant får styrereferater, og videreformidler vedtak på saker av betydning for gjennomføringen av godkjent fagskoleutdanning til de lokale studentrådslederne.

Studentombud ved Noroff

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved Noroff råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Studentombudet kan

  • Undersøke om Noroff holder seg innenfor regelverket i behandling av dine saker og at dine rettigheter blir ivaretatt
  • Være en nøytral, uavhengig instans mellom deg som student og Noroff i en eventuell konflikt
  • Være behjelpelig i klageprosesser
  • Hjelpe deg med å forstå dine egne rettigheter og plikter.

Studentombudet kan ikke

  • Ta parti
  • Avgjøre saker
  • Instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved Noroff
  • Være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er behandlet og gjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved Noroff.

 

Studentombud:

Tori Gebelhof

Tlf. 482 77 113

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

     
Top