– Dette viser jo tydelig at man er på vei i riktig retning, sier prosjektdeltaker Tom Drange.

– Forskningsprosjektet T-FLIP er et prosjekt som prøver å ta i bruk metoder i programmeringsundervisningen som er vanlig i bransjen, sier høyskolelærer Tom Drange.

Han utdyper:

– Man vil i stedet for teoretisk opplæring i ulike programmeringsspråk sammen med tradisjonell oppgaveløsning ta i bruk metodikker og teknologier som gir umiddelbar tilbakemelding på ulike oppgaver i et mer testdrevet miljø. Studentene blir på en måte kastet ut i programmeringsprosjekter, og gjennom automatiserte tester vil studentene umiddelbart få tilbakemelding på om koden er korrekt eller ikke.

T-FLIP har på en fremragende måte bidratt til å øke utdanningskvaliteten i programmeringsfag i høyere utdanning.Nokut

Målet for prosjektet er ifølge prosjektbeskrivelsen å prøve ut, og etablere en ny læringsteknologi for studentene i programmeringsfag. Dette gjøres ved å utvikle løsninger og verktøy tett knyttet opp mot den testdrevne ferdighetstreningen de trenger i arbeidslivet.

Partnere for prosjektet er Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Noroff University College (Noroff Høyskole) og Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Nyttig også for fagskolesektoren

– Hva er din rolle i prosjektet?

– Jeg representerer for det første den mer tradisjonelle undervisningsformen som da blir sammenlignet med den nye testdrevne undervisningen som kjøres på blant annet Universitetet i Agder – og for det andre også fagskolesektoren som absolutt også vil kunne ha nytte av den mer praktiske tilnærmingen som T-FLIP representerer, sier Drange.

– Hvordan er det å være nominert til udanningskvalitetsprisen?

– Å være nominert til denne prisen viser jo tydelig at man er på vei i riktig retning og at den jobben man legger ned for å hele tiden bedre studentenes muligheter i arbeidslivet fører frem.

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er ifølge Nokut å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

– Kan du si noe om hvordan prosjektet går så langt?

– Det er selvfølgelig en utrolig team-innsats som ligger til grunn for prosjektet, og flere av kursene på UiA benytter nå T-flip. Vi håper å ha på plass en software-løsning som lar Noroff Fagskole ta i bruk T-FLIP over nyttår, sier han.

– Programmering stadig viktigere

Nokut har følgende begrunnelse for nominasjonen:

"Programmering er sett på som en stadig viktigere ferdighet og er blant annet et ønsket satsningsområde fra regjeringen. T-FLIP har på en fremragende måte bidratt til å øke utdanningskvaliteten i programmeringsfag i høyere utdanning. Prosjektet har forbedret programmeringsutdanningene ved å utvikle verktøy med en testdrevet, arbeidslivsnær undervisningsmetodikk. Dette øker klart utdanningens relevans. Relevansen er sikret med tilbakemelding fra næringslivet."

Prosjektet ledes av Morten Goodwin som tidligere har jobbet for Noroff:

Les mer om T-Flip på UiA sine nettstider.


Top