Bruksbetingelser

BRUKSBETINGELSER - NOROFF NETTSTEDER/TJENESTER

Vennligst les bruksbetingelsene før du registerer deg på nettstedet.

Registrering som en Bruker på nettstedet betyr at du går god for de følgende retningslinjer og bestemmelser:

Noroff kan ikke bli holdt ansvarlig for skade av noe slag.

Alle Brukere av Noroffs (Tilbyderens) nettsteder/tjenester aksepterer og påtar seg:

- å ikke viderebringe noen personlige data på nettsteder (bare bruk brukernavn).
- å ikke selge eller kjøpe noen varer og tjenester på dette nettstedet (med unntak av Tilbyderens produkter) og ikke reklamere for noe av kommersiell natur overhodet
- å ikke engasjere seg i noen form for dating på dette nettstedet
- å ikke bruke et språk eller vise bilder og tegninger som sannsynligvis vil fornærme eller virke frastøtende på andre brukere av dette nettstedet.

For bedre å kunne benytte seg av Tilbyderens gratis nettsted, kan Brukeren få et individuelt brukernavn og passord ved å registrere seg som en bruker av nettstedet. Registrering på nettstedet krever at du oppretter en brukerkonto, og fullfører registreringsprosedyren ved å legge inn oppdatert, komplett og korrekt informasjon i sine respektive felter i registreringsskjemaet. Du må velge et passord og et brukernavn. Registrerte Brukere aksepterer og påtar seg å holde brukernavn og passord strengt konfidensielt og til å ta alle rimelige forholdsregler for å unngå at brukernavn og passord blir tilgjengeliggjort overfor tredjepart. Ethvert tap av brukernavn og passord skal rapporteres til Tilbyderen omgående. Du er selv ansvarlig for å holde passord og kontoen konfidensiell. Videre er du selv ansvarlig for enhver aktivitet som utføres av brukere innlogget på din konto. Du samtykker i å orientere Noroff omgående om uautorisert bruk av din konto eller andre brudd på sikkerheten. Noroff er ikke ansvarlig for noe tap som skjer som et resultat av at noen andre bruker ditt passord eller konto, med eller uten din viten. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som Noroff eller andre parter lider som følge av at andre bruker din konto eller passord. Du skal aldri benytte andres konto uten tillatelse fra kontoens eier.

Innholdet på dette nettstedet, inklusive alle skript, elektroniske dataoverføringer, videoer, etc, er opphavsrettslig Tilbyderens eiendom og er kun tilgjengelig til personlig bruk. Ingenting av innholdet skal bli skrevet ut eller gjort tilgjengelig for tredjepart, verken for kommersielle formål eller ikke-kommersielle formål.

Noroff krever ikke eierskap til materialet du leverer til Noroff (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger inn på, laster opp til, lagrer på eller sender til noen Tjeneste eller tilknyttede tjenester slik at det blir tilgjengelig for publikum eller medlemmer av en offentlig eller privat gruppe ("Bidrag"). Ved å legge inn, laste opp, lagre, levere eller sende inn ("Legge inn") ditt Bidrag gir du imidlertid Noroff, dets tilknyttede selskaper og andre berørte lisensinnehavere (inkludert tredjeparter som eier produkter, teknologier og tjenester som bruker eller samvirker med en del av en Noroff-programvare eller -tjeneste som omfatter Bidraget) retten til vederlagsfritt å bruke, dele og kommersialisere ditt Bidrag på en hvilken som helst måte og til et hvilket som helst formål. Du skal ikke gi noe Bidrag som er underlagt en lisens som krever at Noroff lisensierer sin programvare eller dokumentasjon til tredjeparter fordi vi inkluderer ditt Bidrag i dem.

Noroff er ikke forpliktet til å legge inn eller bruke noe Bidrag du måtte levere, og Noroff kan fjerne ethvert Bidrag når som helst, etter eget skjønn.

Ved å Legge inn et Bidrag garanterer og erklærer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til ditt Bidrag som beskrevet i disse Vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, alle rettighetene du trenger for å Legge inn Bidraget.

I tillegg til garantien og erklæringen som er beskrevet ovenfor, garanterer og erklærer du ved å Legge inn et Bidrag som inkluderer bilder, fotografier, animasjoner eller på annen måte er helt eller delvis grafisk ("Bilder"), at (a) du eier opphavsretten til slike Bilder, eller at eieren av opphavsretten til Bildene har gitt deg tillatelse til å bruke Bildene eller innhold og/eller bilder som omfattes av Bildene, til ditt bruk og ditt formål og på annen måte i samsvar med disse Vilkårene, (b) du har de nødvendige rettighetene til å tildele lisensene og underlisensene som beskrives i disse Vilkårene, og (c) at alle personene som er avbildet på slike Bilder, om noen, har samtykket til at Bildene brukes som beskrevet i disse Vilkårene, inkludert, for eksempel, at Bildene distribueres, vises offentlig og reproduseres. Ved å Legge inn Bilder gir du (a) alle medlemmer av din private gruppe (gjelder Bilder som er tilgjengelige for medlemmer av slike private grupper) og/eller (b) publikum (gjelder Bilder som er tilgjengelige gjennom Tjenestene eller Nettsteder, ikke en privat gruppe) tillatelse til å bruke dine Bilder i samsvar med disse Vilkårene i forbindelse med bruk av alle Tjenestene eller Nettsteder (inkludert, for eksempel, å skrive ut eller gi gaver som inkluderer slike Bilder), inkludert, men ikke begrenset til, en ikke-eksklusiv, verdensomfattende, royalty-fri lisens til å: kopiere, distribuere, overføre, vise offentlig, fremføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og formatere på nytt dine Bilder uten at ditt navn er tilknyttet Bildene, og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av Tjenestene. Lisensene som tildeles for Bilder i henhold til de foregående setningene, opphører når du fjerner slike Bilder fullstendig fra Tjenestene eller Nettstedet, forutsatt at opphøret ikke skal påvirke noen lisenser som tildeles i forbindelse med slike Bilder før du fjerner Bildene fullstendig. Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av dine Bilder.


NOROFF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN UTTALELSER OM EGNETHETEN TIL INFORMASJONEN I WEBINNHOLDET SOM ER TILGJENGELIG PÅ DETTE WEBOMRÅDET, OG BESLEKTET GRAFIKK SOM PUBLISERES SOM EN DEL AV TJENESTENE, TIL NOE FORMÅL. ALT SLIKT WEBINNHOLD OG BESLEKTET GRAFIKK TILBYS "SLIK DET ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. NOROFF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, INKLUDERT ALLE GARANTIER OM OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL NOROFF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOEN SOM HELST SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ENTEN DET ER I EN KONTRAKTSHANDLING ELLER SOM FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER EN ANNEN SKADEVOLDENDE HANDLING, SOM INNTREFFER PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER YTELSEN TIL INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE.

WEBINNHOLDET OG BESLEKTET GRAFIKK SOM PUBLISERES VIA TJENESTENE, KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. DENNE INFORMASJONEN ENDRES PERIODISK. NOROFF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST FORBEDRE OG/ELLER ENDRE PRODUKTET/PRODUKTENE OG/ELLER PROGRAMMET/PROGRAMMENE SOM BESKRIVES HER.


Du samtykker i at Noroff ikke er ansvarlig eller har erstatningsansvar for sletting eller manglende lagring av innhold som opprettholdes eller legges inn av eller via tjenesten. Du erkjenner at Noroff ikke har angitt noen fast øvre grense for hvor mye lagringsplass som kan brukes. Noroff forbeholder seg imidlertid retten til etter eget skjønn å definere grenser når som helst, med eller uten varsel.

Servicekontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

AVSLUTNING/TILGANGSKONTROLL
Ethvert brudd på punktene i disse BETINGELSENE kan resultere i inndragning av Brukerens brukernavn og passord. Noroff reserverer seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å avslutte din tilgang til noen eller alle Noroffs nettsteder/tjenester og relaterte tjenester eller en del av dem når som helst, uten å gi beskjed. Hvis din konto avsluttes pga brudd på BETINGELSENE vil du ikke ha krav på eventuell tilbakebetaling av medlems-/studentavgifter. Noroff kan også avslutte eller sperre din tilgang til Noroff Nettsteder/Tjenester pga inaktivitet, hvilket er definert som at du ikke har logget inn på en tjeneste på en lengre tid, definert av Noroff. Noroff anser 6 måneder som lengre tid. Ved avslutning av Noroff Nettstedet/Tjenesten, opphører din rett til å benytte Noroff Nettstedet/Tjenesten umiddelbart. Noroff har ingen plikt til å beholde noe innhold eller til å sende videre uleste eller usendte meldinger til deg eller andre tredjeparter.

Alle rettigheter som ikke er nevnt her er med dette reservert.


Retningslinjer for personvern

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN, ANSVARSBEGRENSNINGER (LIMITATION OF LIABILITY)

NOROFF NETTSTEDER/TJENESTER

Leverandøren vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre all personlig informasjon gitt av Brukeren. Leverandøren vil ikke selge, omsette eller dele personlig informasjon med noen tredjepart med mindre det kreves av offentlige myndigheter eller pågjeldende rettsinstans. Hvis Leverandøren ikke har brutt disse bestemmelsene, skal Leverandøren ikke holdes ansvarlig for skader av noe slag forårsaket av eller forbundet med Brukerens bruk av Leverandørens nettside, inkludert misbruk av personlig informasjon fra en tredjepart.

Uavhengig av bestemmelsene i første avsnitt, er Leverandøren berettiget til å dele personlig informasjon med tilsluttende eller ikke tilsluttede firma som bistår Leverandøren i å gjøre nettstedet tilgjengelig. Slike firma skal garantere for å holde personlig informasjon hemmelig etter bestemmelsene skrevet i første avsnitt. De følgende to avsnittene gjelder for slike firma. Leverandøren skal ikke være ansvarlig for slike formers misbruk av personlig informasjon såfremt Leverendøren har utvist rimelig grad av etterretning i valg av slike firma. Den siste setningen skal ikke gjelde for Leverandørens datterselskap.

Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter bli holdt ansvarlig for indirekte tap eller skader, inkludert nåværende eller fremtidig tap av inntekt. Videre skal Leverendøren ikke under noen omstendigheter bli holdt ansvarlig for skader eller tap utover det som tilsvarer de direkte omkostninger som Brukeren har pådratt seg.

Brukeren kan ikke på noe vis saksøke et styremedlem, en ansatt eller representatnt for Leverandøren med mindre denne personen eller representanten personlig har forårsaket direkte skade for Brukeren ved sin adferd eller grov uaktsomhet. Bestemmelsene i avsnitt 2 og 3 over skal gjelde for krav rettet mot styremedlemmer, ansatte eller representanter, alle krav regnet sammen.

Innsamling av din Personlige Informasjon

NOROFF nettsteder/tjenester samler inn personlig identifiserende informasjon, slik som epostadresser, navn, hjem- og arbeidsadresse, telefonnummer, demografisk informasjon og informasjon som ikke er unik for deg, slik som ditt postnummer, alder, kjønn, preferanser, interesser og favoritter.

NOROFF nettsteder/tjenester forbinder ikke sensitive data, slik som din rase, religion eller politiske tilknytninger, med personlig identifiserbar informasjon. NOROFF nettsteder/tjenester tar forholdsregler for å isolere sensitive data du gir på NOROFF nettsteder/tjenester og tjenester som refererer til din rase, religion, seksuelle orientering, etniske eller politiske tilhørighet.

Ha i mente at om du legger ut personlig informasjon eller personlige sensititve data på NOROFF nettsteders/tjenesters åpne online forum, kan denne informasjonen bli samlet inn og brukt av andre. Note: NOROFF nettsteder/tjenester leser ikke din private online kommunikasjon. Alle meldinger og kommunikasjon gjennom NOROFF nettsteder/tjenester blir behandlet konfidensielt.

Det blir også informasjon om din tilkobling og programvaren på din datamaskin, som automatisk samles inn av NOROFF nettsteder/tjenester. Denne informasjonen kan inkludere: din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, antall besøk og hvilken side som refererende nettadresse. Denne informasjonen blir brukt av NOROFF nettstedene/tjenestene for driften av tjenesten, til å opprettholde kvalitet på tjenesten og til å skaffe generell statistikk om bruk av NOROFF nettstedene/tjenestene.

Bruk av Personlig Informasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene verken selger, leier ut eller lisensierer bort sine medlemslister til tredjeparter. NOROFF nettstedene/-tjenestene kan, fra tid til annen, kontakte deg på vegne av eksterne forretningspartnere om et spesialt tilbud som kan være av interesse for deg. I slike tilfeller er din unike, personlige, identifiserbare informasjon (epostadresse, adresse, telefonnummer) ikke overført til tredjepart. I tillegg kan NOROFF nettstedene/-tjenestene dele data med tiltrodde partnere som hjelper oss med statistiske analyser. Alle slike tredjeparter har forbud mot å benytte din personlige informasjon til noe annet enn å levere disse tjenestene til NOROFF nettstedene/-tjenestene, og det kreves av dem at de holder informasjonen konfidensiell.

NOROFF nettstedene/-tjenestene holder rede på hvilke sider innenfor våre nettsteder/tjenester våre brukere besøker, for å kunne avgjøre hvilke sider på nettstedene/tjenestene som er mest populære. Disse dataene blir brukt for å se hvilke interesser våre besøkende har.

 

 

Hold rede på din personlige informasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene tilbyr sine medlemmer valgfrihet under innsamling, bruk og deling av personlig informasjon. Du kan selv endre dine personlige innstillinger omkring bruk og deling av din personlige informasjon. Du kan velge og ikke publisere ditt fulle navn og/eller epostadresse.

I tillegg kan du vise, endre og slette din personlige informasjon fra NOROFF nettstedene/-tjenestene.

I begge overstående tilfeller vil du bli spurt om å logge inn på NOROFF nettstedet/-tjenesten, slik at NOROFF nettstedet/-tjenesten tilknyttes din konto. Denne sikkerheten forhindrer at andre kan endre og kontrollere din personlige informasjon.

Sikring av personlig informasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene sikrer din personlige informasjon fra uautorisert tilgang, bruk og avsløring. NOROFF nettstedene/-tjenestene sikrer personlig, identifiserbar informasjon du gir på servere i et kontrollert, sikret miljø, beskyttet fra uautorisert tilgang, bruk og avsløring.

Endringer i disse retningslinjene

Endringer i retningslinjene for NOROFF nettstedene/-tjenestene vil legges inn i dette dokumentet, og vil reflektere brukerne og NOROFFs tilbakemeldinger. Når retningslinjene for NOROFF nettstedene/-tjenestene er oppdatert, vil du se ordet "Oppdatert" ved siden av linken på forsiden av NOROFF nettstedet/-tjenesten. Hvis det er endringer av avgjørende betydning for hvordan NOROFF nettstedene/-tjenestene vil behandle personlig informasjon, vil NOROFF nettstedet/-tjenesten publisere endringene før de tas i bruk. NOROFF nettstedene/-tjenestene oppfordrer deg til å lese disse retningslinjene jevnlig for å holde deg informert om hvordan NOROFF nettstedene/-tjenestene beskytter din informasjon.

Kontaktinformasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene ønsker dine tilbakemeldinger på Retningslinjer for personvern. Hvis du mener at NOROFF nettstedene/-tjenestene har handlet ut over disse retningslinjene, vennligst kontakt NOROFF nettstedene/-tjenestene på telefon, epost eller vanlig post.

Du finner kontaktinformasjon på nettsiden www.noroff.no.

Top