Skolereglement Noroff Høyskole (Noroff University College AS)

Versjon 4.1

Kapittel 1. Allmenne regler
Kapittel 2. Opptak
Kapittel 3. Undervisning og vitnemål
Kapittel 4. Studentorgan, utdanningsplan og læringsmiljø
Kapittel 5. Permisjon, taushetsplikt, bortvisning og godkjenning av utdanning
Kapittel 6. Eksamen
Kapittel 7. Læringsmiljøutvalg og Klagenemnd


Kapittel 1. Allmenne regler

§ 1-1. Virkeområde
 • Reglementet gjelder alle studier ved Noroff University College (NUC).

 

§ 1-2. Bachelorgrad
 1. Noroff University College forvalter og tildeler graden bachelor som gir rett til tilsvarende tittel.
 2. For å oppnå bachelorgraden må studenten ha avlagt eksamener som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng.
 3. I de 180 studiepoengene skal det inngå en emnegruppe og en spesialisering på til sammen minst 80 studiepoeng. Hva som er spesialisering, er definert i de enkelte studieplanene.

 

§ 1-3. Faglige fullmakter
 • Høgskolens styre fastsetter studieplan etter Nokut godkjenning for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser om obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer.

 

§ 1-4. Bruk av studentenes arbeider
 1. Materiell som den enkelte student utarbeider i forbindelse med oppgavebesvarelser og prosjekter som del av skolens undervisningsopplegg vil Noroff kunne arkivere og gjenbruke i sitt undervisningsopplegg og i markedsføringsøyemed.
 2. Studenten har rett til å motsette seg gjenbruk etter punkt 1 ved en skriftlig meddelelse.


Kapittel 2. Opptak

§ 2-1. Krav for opptak
 • Retten til opptak er omtalt i høyskolelovens § 3-6. og opptaksforskriften
 1. Opptak basert på formal kompetanse:
  Det generelle grunnlag for opptak som student ved Noroff University College er generell studiekompetanse, dvs. fullført og bestått norsk videregående opplæring med de krav til fagsammensetning og timefordeling som departementet fastsetter eller tilsvarende utenlandsk utdanning.
  For studietilbud Interactive media gjelder generell studiekompetanse(GSK/GENS) uten tillegg. For internasjonale studenter til samme studieprogram gjelder generell studiekompetanse men uten krav til Norsk(GENSU).
  For studieprogrammet Digital Forensics gjelder generell studiekompetanse men med tillegg av matte R1(GSK+R1/MATRS) Matte S1 og S2 aksepteres som dekkende.
 2. Opptak basert på realkompetanse:
  Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak til enkeltstudier, dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium.

 

§ 2-2. Studentopptak
 1. NUC er ansvarlig for opptaket til studiene.
 2. Opptaksleder foretar opptak.
 3. Klage behandles av NUCs Klagenemnd, (og senere av Nasjonal klagenemd)

 

§ 2-3. Søknadsfrister

 

§ 2-4. Dokumentasjon og ettersending
 1. Søknad om opptak skal sendes på fastsatt søknadsskjema via Noroff website, eller gjennom SO.
 2. Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles. Dokumentasjonen er attesterte kopier av originaldokumenter.
 3. Dokumentasjon som ikke er mulig å legge ved innen søknadsfristen, kan ettersendes. I søknaden må søkeren angi hvilken dokumentasjon som eventuelt blir ettersendt.

 

§ 2-5. Studierett
 1. Opptak til et studieprogram eller emne gir studierett, dvs. rett til undervisning, veiledning, tilgang til læringsplattform (LMS) og eksamen i samsvar med studieplan i emner som inngår i studiet. Studierett gir dessuten adgang til eventuell praksis og andre obligatoriske eller valgfrie elementer i studiet. Studieadministrativ leder i samråd med avdelingen kan gi en student studierett til emner som ikke er del av studieprogrammet.
 2. Studierett betinger at studenten registrerer seg og betaler pålagte avgifter innen fastsatt frist. Dersom studieprogrammet krever utdanningsplan, må studenten, for å beholde studieretten, bekrefte utdanningsplanen hvert semester innen fastsatt frist, jf. uhl. § 4-2.
 3. Vedtak om opphør av studierett fattes av studieadministrativ leder. Studenten skal varsles før vedtak fattes. Vedtaket kan påklages til høgskolens klagenemnd.
 4. Studieretten kan opphøre når en student:
  - ikke har oppfylt forpliktelsene iht. ledd (2)
  - ikke kan fullføre studieprogrammet innen det dobbelte av normert studietid. I særskilte tilfeller kan det avtales individuell utdanningsplan som går utover dette
  - har gjennomført obligatorisk praksis to ganger, uten bestått resultat
  - har brukt opp sine forsøk til eksamen i et emne som i flg. studieplan/fagplan skal være bestått for å kunne fortsette studiet.
 5. Studieretten opphører i alle tilfeller når studieprogrammet er fullført og bestått. Det samme gjelder dersom studenten selv trekker seg fra studiet. Studenter som har fullført et studieprogram, har adgang til å fremstille seg for forbedring av karakter i inntil ett år etter at programmet er fullført. Studieadministrativ leder kan dispensere fra grensen på ett år når det er oppstått særskilt behov for karakterforbedring.
 6. En student som har mistet studieretten, kan søke om ordinært opptak på nytt. Studieadministrativ leder kan tildele ny studierett for tidligere studenter som mangler enkeltemne(r).


Kapittel 3. Undervisning og vitnemål

§ 3-1. Undervisning
 • Studieåret har normalt en lengde på 10 måneder, og et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.

 

§ 3-2. Vitnemål og tilleggsbetegnelser for grader
 1. Noroff University College utferdiger vitnemål for fullført utdanning, dvs. for oppnådd bachelorgrad.
 2. Studenter som ikke har avsluttet utdanningen, vil på anmodning gis karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han eller hun har bestått.
 3. På vitnemålet skal det gis opplysninger om hvilket grunnlag/studieprogram graden bygger på.
 4. Ved oppnådd bachelorgrad utstedes normalt vitnemål med tilleggsbetegnelse som angir på hvilket studieområde kandidaten har sin faglige spesialisering.
 5. Bachelorgraden innenfor fagområdet Interactive Media ved NUC kan ha følgende tilleggsbetegnelser:
  a) Animation
  b) Games
 6. Diploma Supplement utferdiges til studenter som får utstedt vitnemål.


Kapittel 4. Studentorgan, utdanningsplan og læringsmiljø

§ 4-1. Studentorgan
 1. Studentrådet ved Noroff University Collegeer et studentorgan for høgskolens studenter, som skal ivareta deres interesser og fremme deres synspunkter overfor høgskolens styre
 2. Noroff University College vil legge forholdene til rette for at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.
 3. Studentene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

 

§ 4-2. Utdanningsplan
 1. Mellom Noroff University College og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en Utdanningsplan (elektronisk).
 2. Studentens Utdanningsplan skal foreligge senest ved oppstart av studentens første semester. Dette gjelder også deltidsstudenter
 3. Utdanningsplan fastsettes av studenten og institusjonen i fellesskap, innenfor rammen av studieplanen for det programmet studenten er tatt opp til, samt annet relevant regelverk.
 4. Utdanningsplan skal inneholde bestemmelser om høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten og om studentens forpliktelser overfor høgskolen og medstudentene, herunder:

  a) navnet på det studieprogrammet og/eller den emnegruppen studenten er tatt opp til, samt en henvisning til aktuell(e) studieplan(er) og til viktige regler som ikke er tatt inn i Utdanningsplan, og hvor disse kan finnes

  b) hvilke emner og emnegrupper studenten tar sikte på å fullføre, til hvilken tid og i hvilken rekkefølge, samt orientering om framgangsmåten ved endring av Utdanningsplan

  c) orientering om virkningen av at studenten ikke følger opp Utdanningsplan.
 5. For studenter som er tatt opp til studietilbud som har et omfang på mindre enn 60 studiepoeng, kan det fastsettes en forenklet Utdanningsplan.
 6. Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av at studentens forpliktelser etter Utdanningsplan blir overholdt.
 7. Studieadministrativ leder gir nærmere retningslinjer, herunder om Utdanningsplans form, lagring og arkivering; om frist og framgangsmåte for endring av planen, etc.

 

§ 4-3. Læringsmiljø
 1. Høgskolens styre har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, og skal i samarbeid med NUCs Læringsmiljøutvalg og NUCs Studentråd legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på skolen.
 2. Høgskolens styre har ansvar for at læringsmiljøet på skolen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt ut forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.
 3. Det skal ved høgskolen opprettes et læringsmiljøutvalg, som skal bidra til at studentenes læringsmiljø er i henhold til lov om universiteter og høgskoler § 4. NUCs Læringsmiljøutvalg skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, samt nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Det vises til forskrift for NUCs Læringsmiljøutvalg.
 4. Høgskolens arbeid med læringsmiljøet inngår som en del av høgskolens kvalitetssikringssystem.
 5. Høgskolen vil så langt det er mulig og rimelig legge studieforholdene til rette for studenter med særskilte behov, dog uten at dette medfører reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.


Kapittel 5. Permisjon, taushetsplikt, bortvisning og godkjenning av utdanning

§ 5-1. Permisjon
 1. En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Permisjon kan også gis ved sykdom og av andre tungtveiende grunner. Permisjon gis normalt ikke ved førstegangstjeneste.
 2. For permisjon av øvrige grunner bør studenten ha gjennomført studier innenfor det aktuelle studieprogram i minst ett semester. Det kan normalt gis permisjon i inntil ett år.
 3. Fagråd avgjør søknader om permisjon.

 

§ 5-2. Studentenes taushetsplikt
 • En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvelse på vedkommende livsområde. Høgskolen vil utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.

 

§ 5-3. Annulering av eksamen eller prøve
 • Styret selv eller NUCs klagenemnd, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs ihht uhl §4-7-

 

§ 5-4. Utestenging og bortvisning
 1. En student som tross skriftlig advarsel fra høgskolens styre gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved høgskolen ellers, kan etter vedtak av NUCs Klagenemnd bortvises fra nærmere bestemte områder ved høgskolen for inntil ett år. Dersom en student etter skriftlig advarsel fra høgskolens styre fortsatt ikke respekterer en slik bortvisning, kan NUCs Klagenemnd utstenge ham eller henne fra studiet i inntil ett år. Andre universiteter og høyskoler skal informeres om vedtaket.
 2. En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for elever eller andre som studenten har å gjøre med som del av praksisopplæring, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse studentene, kan etter vedtak av NUCs Klagenemnd utestenges fra studiet i inntil tre år.
 3. En student som har opptrådt slik som beskrevet i første og andre ledd, kan ved vedtak av NUCs Klagenemnd, utestenges fra høgskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år.
 4. Vedtak om bortvisning eller utestengning treffes med minst to tredels flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette er klageinstans, jf. lov om universiteter og høgskoler § 5-1 sjuende ledd.
 5. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat.

 

§ 5-5. Godskriving og godkjenning av annen utdanning
 • Utdanning fra universitet eller annen høgskole som går inn under lov om universiteter og høgskoler, skal godskrives studenter ved Noroff University College med samme antall studiepoeng.

 

§ 5-6. Delstudium ved annet lærested
 1. I det ordinære studiet ved NUC har studentene mulighet for delstudium ved et annet lærested i inn- og utland. Delstudium vil si et eller flere emner som inngår i utdanningsplanen.
 2. Studieopphold utenlands må være forhåndsgodkjent av instituttet før utreise. Etter tilbakekomst til NUC må studenten søke om endelig godkjenning av emnene.
 3. NUC skal legge forholdene til rette for delstudier i utlandet gjennom å gi generell veiledning vedrørende samarbeidsavtaler og finansieringsmuligheter.


Kapittel 6. Eksamen

Retten til å gå opp til eksamen er fastsatt i §3-10 i loven.

§ 6-1. Fritak for eksamen eller prøve
 1. Det gis fritak fra eksamen eller prøve når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller prøve er avlagt ved høgskolen tidligere eller ved annen høgskole eller universitet som går inn under lov om universiteter og høgskoler. Det kan også gis slikt fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. NUCs Lærerråd avgjør saker om fritak.
 2. Ved innpassing gis det anledning til å avlegge eksamen for flere av emnene under ett maksimert til 30 studiepoeng per eksamen. Søknad om anledning til å avlegge eksamen for flere emner under ett avgjøres av NUCs Lærerråd.

 

§ 6-2. Rett til å gå opp til eksamen
 1. Den som oppfyller kravene til opptak, jf. kap. §4, studier og eksamen ved Noroff University College jfr § 5, og eventuelle andre krav for å gå opp til eksamen i det aktuelle emne, har rett til å og opp til eksamen. Dette gjelder også for studenter som ikke er tatt opp på den aktuelle emnegruppen.
 2. Dersom det i studieplanen er fastsatt at kandidaten skal delta i obligatoriske kurs, obligatorisk seminarundervisning, obligatorisk praksis eller lignende, vil kandidaten nektes oppmelding etter denne paragraf dersom han ikke oppfyller de obligatoriske kravene eller lignende.

 

§ 6-3. Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene
 1. Høgskolen skal sørge for at kunnskaper og ferdigheter hos studentene blir prøvet på en upartisk og faglig måte, og de valgte vurderingsformene skal sikre det faglige nivået ved høgskolen og hos studentene. Det skal være ekstern evaluering av et utvalg av vurderingene eller vurderingsordningene.
 2. Ved sensurering benyttes minst én intern sensor kombinert med ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen. Ved bedømmelse av muntlig eksamen eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, skal det likevel være minst to sensorer.
 3. Ved ny sensurering benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Dersom den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige delen av eksamen, avholdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakterer, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager.
 4. Ordninger for ekstern evaluering kan være én av, eller en kombinasjon av, følgende:

  a) ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle kandidatene

  b) ekstern sensor deltar ved utforming av eksamensoppgaver og/eller sensorveiledning

  c) ekstern sensor foretar kontroll av intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater

  d) eksterne sensorer foretar en samlet vurdering av alle vurderingsordningene som inngår i studieplanen/faget.
 5. Høgskolens styre oppnevner eksterne sensorer for en treårsperiode, mens studieadministrativ leder fastsetter retningslinjer når det gjelder antall sensorer og hvordan ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres i henhold til fjerde ledd.

 

§ 6-4. Sensur
 • Sensur er omtalt i §3-9 i loven.
  • Sensuren skal foreligge innen tre uker dersom ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid på sensurarbeidet. Dersom det ikke er mulig å skaffe tilveie det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker, kan høgskolens styre fastsette en lengre frist.

 

§ 6-5. Karakterer og vurderingsuttrykk
 • Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Den graderte skalaen har følgende beskrivelse:
A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.

B

Meget godt

Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

Karakter

Typisk Prosentandel

A

90-100%

B

80-89%

C

60-79%

D

50-59%

E

40-49%

F

<40%

 

§ 6-6. Vekting og gjennomsnittskarakter
 1. Den enkelte karakter gis en vekting ved utregning av en gjennomsnittskarakter i et emne, eller i forbindelse med utregning av hovedkarakter. Vekten skal angis i studieplanen som en brøk av den samlede karakteren.
 2. Gjennomsnittskarakter er en samlet karakter for et emne. For emner skal gjennomsnittskarakteren regnes ut slik:

  a) Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, slik at A=«5»; B=«4»; C=«3»; D=«2»; E=«1».

  b) For hver eksamen multipliseres tallekvivalenten med den vekten vedkommende eksamen skal ha i henhold til studieplanen, og alle produktene summeres.

  c) Produktsummen settes opp eller ned til nærmeste hele tall, etter at vanlige forhøyningsregler er brukt.

  d) Gjennomsnittskarakteren angis med det bokstavsymbolet som svarer til det tallet som kommer fram.
 3. Gjennomsnittskarakteren angis som et bokstavsymbol dersom minst 75 % av eksamenene i emnet, regnet etter vekt, er gitt bokstavkarakter. Ellers skal gjennomsnittkarakteren angis som «Bestått» eller «Ikke bestått».

 

§ 6-7. Hovedkarakter
 1. Hovedkarakter er en samlet karakter som kan gis ved fullført grad. Det skal angis i studieplanen om det gis hovedkarakter eller ikke.
 2. Hovedkarakteren angis som et bokstavsymbol dersom minst 75 % av eksamenene i emnet, regnet etter vekt, er gitt bokstavkarakter. Ellers skal gjennomsnittkarakteren angis som « Bestått » eller « Ikke bestått ».

 

§ 6-8. Ekstern sensor og krav til kvalifikasjon
 1. Ekstern sensor skal ikke være ansatt i heltids- eller deltidsstilling ved NUC i det gjeldende semester. Engasjerte forelesere/seminarholdere regnes som interne den tiden de mottar lønn fra NUC.
 2. En ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner:

  a) Inneha vitenskapelig kompetanse som kvalifiserer for ansettelse som minimum høgskolelektor/amanuensis ved universitet/høgskole eller annen forskningsinstitusjon.

  b) I særlige tilfeller gjennom relevant yrkespraksis være særlig kvalifisert for å foreta sensur innenfor et bestemt område.

 

§ 6-9. Eksamensordninger og eksamensformer
 1. Eksamensordninger
  Eksamensordninger omfatter disse formene:

  a) Ordinær eksamen

  b) Utsatt eksamen
  Utsatt eksamen er eksamen som arrangeres for studenter som har vært syke eller som har hatt annen gyldig grunn til fravær ved siste ordinære eksamen.

  c) Kontinuasjonseksamen
  Eksamen som kan arrangeres for studenter som har framstilt seg og fått sensuren «ikke bestått»/«F» ved siste ordinære eksamen.
 2. Eksamensformer
  Eksamen omfatter disse vurderingsformene:

  - Skriftlig prøve
  - Hjemmeeksamen, semesteroppgave, prosjektoppgave og lignende
  - Muntlig prøve
  - Netteksamen
  - Demonstrasjon av ferdighet, presentasjon av praktisk arbeid, framsyninger/framføringer og lignende
  - Vurderingsmappe
  - Prosessvurderinger underveis
  - Rapport over laboratoriearbeid
  - Praksisstudier.
  - Seminaroppgave
  - Gruppeeksamen
 3. Det skal bestemmes i studieplanen hvilke av disse eksamensformene som skal brukes og hvor lang tid studenten har til disposisjon. Det kan bestemmes at en form skal brukes alene eller i kombinasjon med andre, og det kan fastsettes at eksamen kan eller skal gjennomføres som gruppeeksamen.
 4. Det kan bestemmes i studieplanen at bare et utvalg av studentene skal innkalles til muntlig eksamen. I slike tilfelle skal utvalget gjøres enten:

  a) tilfeldig, ved at en forhåndsbestemt andel av kandidatene velges ved loddtrekning, eller

  b) etter sensorenes skjønn, ved at de av kandidatene som man særlig er i tvil om karaktersettingen for, kalles inn, eller

  c) ved at de kandidatene som selv har gitt melding om at de ønsker det, kalles inn.
 5. For kandidater som ikke kalles inn til muntlig eksamen, settes karakteren på grunnlag av de øvrige eksamensdelene alene. Det skal i slike tilfeller fastsettes vektingsregler i studieplanen for karaktersetting både med og uten muntlig eksamen.

 

§ 6-10. Annullering av eksamen eller prøve
 1. NUCs Klagenemnd, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs eller emne hvis studenten:

  a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen for form for uredelig opptreden, har skaffet seg adgang til å gå opp til eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende emne eller kurs, eller

  b) har forsøkt å fuske eller forsettelig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av emne eller kurs.
 2. NUCs Klagenemnd kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning tatt ved NUC, eller fritak for eksamen eller prøve, dersom studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden.
 3. Studenten kan påklage vedtak om annullering etter første og annet ledd til departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette.
 4. Adgangen til annullering foreldes ikke.
 5. Etter avgjørelse om annullering plikter studenten å tilbakelevere eventuelle vitnemål eller karakterutskrift til høgskolen. Dersom vitnemål eller karakterutskrift ikke tilbakeleveres i rett tid, kan høgskolen be om namnsmannens hjelp til tilbakelevering.

 

§ 6-11. Kildebruk og fusk ved eksamen
 1. Ved seminaroppgaver, hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider vil kopiering eller avskrift av faglitteratur og andres arbeider uten henvisning bli vurdert som fusk.
 2. Bruk av andre hjelpemidler enn de som er oppført i studieplanen blir ansett som fusk.
 3. Dersom studenten har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen er startet, blir det behandlet som forsøk på fusk.
 4. Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk under eksamen, skal kandidaten straks gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli rapportert. Kandidaten velger selv om vedkommende vil fullføre eller avbryte eksamen. Dersom eksamenen fullføres, skal besvarelsen leveres inn og sensureres på vanlig måte.

 

§ 6-12. Klage over formelle feil ved eksamen
 1. Studenter som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage avgjøres av høgskolens klagenemnd.
 2. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelse av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensur etter denne paragrafen kan påklages etter lov om universiteter og høgskoler § 5-3.
 3. Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
 4. Finner klagenemnda at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere av kandidatenes prestasjoner eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve.

 

§ 6-13. Klage over karakterfastsetting samt rett til begrunnelse
 1. Studenten har krav på å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at studenten er gjort kjent med karakteren. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.
 2. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Sensor avgjør hvorvidt begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig.
 3. Dersom det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakter er fastsatt.
 4. En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurdering fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
 5. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplærling eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått.
 6. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages.

 

§ 6-14. Begrunnelse og klage
 • Følgende regler gjelder for ny sensur etter klage:
 1. Dersom det gis én samlet karakter for alle deleksamenene som eksamenen består av, skal alle deleksamenene forelegges ny sensur.
 2. Dersom det gis separate delkarakterer underveis i studiet for de ulike deleksamenene som inngår i emnet, skal den enkelte deleksamen eller de enkelte deleksamen(ene) som studenten påklager, forelegges ny sensur. Kandidaten må selv spesifisere hvilken eller hvilke deler av eksamen som påklages.
 3. Klage over karakterfastsetting av gruppeeksamen må undertegnes av et flertall av medlemmene i gruppen før den kan framsettes.
 4. Det kan ikke framsettes klage på en vurdering som kun er en tilbakemelding på læringsprosessen fra lærer/veileder, og som ikke resulterer i en karakterfastsettelse.

 

§ 6-15. Allmenne regler om eksamen, særlig om krav til studieplanens innhold
 1. I emner der flere eksamener inngår, skal som hovedregel alle være bestått for at emnet kan anses bestått. Det kan gjøres unntak fra dette i studieplanen, og det skal da angis hvor mange, eventuelt også hvilke, eksamener som skal være bestått for at hele emnet kan anses bestått.
 2. For mappevurdering skal det i studieplanen gis regler om:

  a) Antallet arbeider som skal være med i mappen

  b) Arten og omfanget av de enkelte arbeidene

  c) Rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene, eventuelt om studenten selv kan velge rekkefølgen

  d) Innleveringsfrist for de enkelte arbeidene

  e) I hvilken form arbeidene skal leveres inn

  f) Hvilke(t) arbeid som skal danne grunnlag for eksamenskarakteren

  g) Innbyrdes vekt dersom to eller flere arbeider skal danne grunnlag for karakteren.

 

§ 6-16. Bruk av vurderingskriterier ved sensur
 • Ved siden av de generelle, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriterier, kan det benyttes fagspesifikke vurderingskriterier vedtatt av NUCs Lærerråd. De fagspesifikke vurderingskriteriene skal være tilgjengelige for studentene. Dersom det blir utarbeidet retningslinjer til bruk for sensor(ene) ved den enkelte eksamen, skal denne være tilgjengelig for studentene etter at sensurvedtaket er kunngjort.

 

§ 6-17. Eksamensspråk
 • Eksamensoppgaver utformes på engelsk. Studieadministrativ leder kan ved søknad åpne for besvarelse på andre språk.

 

§ 6-18. Akutt sykdom og andre særskilte grunner til fravær i forbindelse med eksamen
 1. Ved akutt sykdom gis det rett til utsatt eksamen. Som akutt sykdom regnes sykdom som er oppstått etter avmeldingsfristens utløp. Ved dødsfall i nær familie eller ved andre særskilte grunner kan det også gis rett til utsatt eksamen, dersom forholdet dokumenteres.
 2. Dersom en kandidat på grunn av akutt sykdom eller andre særskilte grunner ikke kan oppfylle de studiekrav som gjelder for den vurderingsformen vedkommende har meldt seg opp til, gis det anledning til å gå opp til alternativ vurderingsform der studieplanen åpner for slik. Studenten er selv ansvarlig for å endre oppmelding. Det må søkes spesielt for å endre oppmelding etter avmeldingsfristen. Dersom det ikke finnes alternative vurderingsformer skal NUC så langt det er praktisk mulig sørge for at studenter med gyldig forfall får gjennomføre studiekravene i løpet av semesteret.
 3. Studenten må levere dokumentasjon på gyldig forfall til eksamensinspektøren.
 4. Dersom det ikke er praktisk mulig å la kandidaten gjennomføre sin eksamen i løpet av semesteret og/eller før en eventuell avsluttende skoleeksamen, skal eksamensinspektøren fastsette og organisere utsatt eksamen det påfølgende semester.
 5. Med mindre annet er bestemt i studieplanen kan en ikke fravike kravet om obligatorisk undervisning.
 6. Dersom en kandidat ikke kan møte til skoleeksamen på grunn av akutt sykdom eller andre særskilte grunner, gis vedkommende rett til utsatt eksamen dersom legeerklæring er sendt eller levert til eksamensinspektør senest to døgn etter den første eksamen som attesten gjelder for. En kandidat som blir syk under skoleeksamen, må underrette hovedvakt i eksamenslokalet og straks oppsøke lege og levere legeerklæring. Er det ikke mulig å få levert legeerklæringen på NUC senest to døgn etter den første eksamen som erklæringen gjelder for, må eksamenskandidaten gi eksamensinspektøren beskjed om dette innen fristens utløp. Legeerklæringen skal inneholde opplysninger om hvilken eksamen eller hvilke eksamener den gjelder for, samt tidsrom for sykdomsperioden.
 7. Dersom akutt sykdom eller andre særskilte grunner under seminaroppgave eller hjemmeeksamen gjør kandidaten eksamensufør må dette dokumenteres. Legeerklæringen skal inneholde opplysninger om hvilken eksamen eller hvilke eksamener den gjelder for, samt tidsrom for sykdomsperioden. Eksamensinspektøren skal underrettes. Kandidaten kan ved dokumentert eksamensuførhet gis rett til tre dagers utsettelse på opprinnelig innleveringsfrist. Dersom oppgaven etter utsatt innleveringsfrist pga. sykdom må leveres på en lørdag, må den sendes NUC rekommandert samme dag. Dersom oppgaven etter utsatt innleveringsfrist må leveres på en søndag eller helligdag, leveres den på den første påfølgende virkedag.
 8. Eksamensuførhet ut over dette gir rett til ny eksamen.

 

§ 6-19. Utsatt eksamen grunnet akutt sykdom eller andre særskilte forfallsgrunner
 1. Kandidater som ikke fullfører en eksamen, eller deler av eksamen, og som oppfyller betingelsene for å få innvilget utsatt eksamen, kan gå opp til utsatt eksamen. Forholdet må dokumenteres med legeerklæring.
 2. Kandidater som av særskilte grunner i forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg for barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan også søke om å få delta på utsatt eksamen. Forholdet må dokumenteres med legeerklæring, fødselsattest o.l.
 3. Ved utsatt eksamen er det ikke anledning til å gå opp til eventuelle deler av eksamen som ble avlagt under den ordinære eksamen. Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær eksamen.
 4. Utsatte skoleeksamener vil bli arrangert ved slutten av inneværende semester og normalt senest ved slutten av neste undervisningsperiode. Studentene må selv melde seg til utsatt eksamen. Eksamensinspektøren fastsetter fristen for å melde seg.
 5. Eksamensmeldinger til utsatt eksamen er bindende. Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen eller avbryter eksamen, gis det ikke adgang til å avlegge ny utsatt eksamen.

 

§ 6-20. Adgang til kontinuasjonseksamen for kandidater som ikke består ordinær eksamen
 1. Kontinuasjon i forbindelse med skole- og hjemmeeksamen avholdes enten ved slutten av inneværende semester eller ved slutten av det påfølgende semester. Tidspunkt for kontinuasjonseksamen ved andre vurderingsformer avgjøres av eksamensinspektøren i samarbeid med studieadministrativ leder.
 2. Kontinuasjon i forbindelse med emneprøve avholdes samme semester, senest første undervisningsperiode påfølgende semester.
 3. Studentene må selv melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Eksamensinspektøren fastsetter frist for oppmelding. Eksamensmeldinger til kontinuasjonseksamener er bindende.
 4. Det avholdes ikke utsatte eksamener ved sykdomsforfall eller annet forfall til kontinuasjonseksamen, med mindre studieplanen bestemmer at det skal være rett eller plikt til ny eksamen.
 5. Det er ikke anledning til å framstille seg til kontinuasjonseksamen for å forbedre karakteren fra en allerede bestått eksamen. Skriftlige arbeider som seminaroppgaver kan kun framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til ikke bestått.
 6. For studenter som stryker på praksis gjelder egne regler.

 

§ 6-21. Ekstraordinær eksamen
 1. Ekstraordinær eksamen er en eksamen som avdelingen i særlige tilfeller kan avholde for studenter som av tvingende grunner ikke kan vente til neste ordinære eksamen, og som ikke fyller kravene til å delta på utsatt eksamen eller på kontinuasjonseksamen.
 2. Studenter som har framstilt seg til den ordinære eksamen i samme emne sist slik ble avholdt, og eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter ved det aktuelle faget eller studiet, kan ikke gå opp til ekstraordinær eksamen.
 3. Søknad sendes til eksamensinspektør.
 4. Det arrangeres ikke utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen i forbindelse med ekstraordinære eksamener.

 

§ 6-22. Adgangen til å framstille seg til samme eksamen
 1. Det er anledning til å framstille seg til en eksamen som alt er bestått, dersom kandidaten i mellomtiden ikke har bestått eksamen som faglig bygger på den aktuelle eksamenen.
 2. Det er ikke adgang til å fremstille seg til eksamen i et fag/emne mer enn tre ganger.
 3. Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter gjelde.
 4. Etter overgangen til nytt vurderingsuttrykk skal karakter som er gitt etter ny ordning gjelde.
 5. Ved et nytt eksamensforsøk må kandidater som har bestått eksamen i et emne med løpende vurdering som inkluderer flere deleksamener, ta alle deleksamenene om igjen.

 

§ 6-23. Adgang til å avlegge eksamen etter tidligere ordning ved nedlegging eller endringer i emnet
 1. Dersom emnet endres vesentlig med hensyn omfang, pensum eller lignende, skal det være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning for et tidsrom på ett år etter at ny ordning trer i kraft. Studenten har imidlertid ikke krav på undervisning etter tidligere ordning.
 2. Gjelder endringen selve eksamensordningen, gis det anledning til innen ett år å gå opp til eksamen én gang etter tidligere ordning dersom studenten har påbegynt emnet før den nye ordningen trådte i kraft.
 3. Det må søkes om å få avlegge eksamen etter tidligere ordning. Søknaden sendes til eksamensinspektøren.

 

§ 6-24. Særordninger
 1. Har en student fysisk eller psykisk vanskelighet med å gjennomføre eksamen på vanlig måte, kan høgskolen etter søknad fra studenten i nødvendig utstrekning vedta en avvikende ordning for så vel skriftlig som muntlig eksamen.
 2. Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen/sykdommen/skade medfører, samtidig som man i størst mulig utstrekning skal sørge for at studentene prøves likt.
 3. De ulike ordningene kan være:

  a) utvidet eksamenstid ved skoleeksamen

  b) utsatt innleveringsfrist ved hjemmeeksamen, seminaroppgaver og lignende prøveformer

  c) anledning til lengre pauser, eventuelt med mulighet til å hvile

  d) skriftlig eksamen isteden for muntlig

  e) muntlig eksamen isteden for skriftlig

  f) eget eksamenslokale med egen eksamensvakt

  g) eksamen i kandidatens hjem

  h) bruk av datamaskin og andre tekniske hjelpemidler

  i) skrivehjelp, døvetolk og annen praktisk hjelp

  j) overføring av oppgavene til punktskrift eller forstørret skrift

  k) høytlesning av oppgaveteksten

  l) høytlesning av besvarelsen for korrektur

  m) Frist for å søke om særordning er senest seks uker før den aktuelle eksamen. Er funksjonshemmingen oppstått etter fristens utløp, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan denne fravikes. Søknad rettes til eksamensinspektøren.

  n) Behovet for de omsøkte særordningene må dokumenteres ved attest fra lege eller annen sakkyndig. Attesten skal inneholde de opplysningene som trengs for å avgjøre hvilke(n) særordning(er) som trengs.

  o) Behovet må dokumenteres hver gang studenten foretar en eksamensoppmelding. For kroniske lidelser kan det gjøres unntak fra dette.

  p) NUC kommer i samråd med studenten og eventuell konsulenttjeneste for funksjonshemmede studenter, frem til hvilke særordninger som er nødvendige.

  q) Attest for dysleksi (anonymisert)kan etter studentens ønske legges ved kandidatens skriftlige besvarelse ved sensur, dersom dette har vært grunnlag for en særordning.

 

§ 6-25. Utfyllende regler for eksamen
 1. Høgskolens styre deleger til studieadministrativ leder og/eller høgskolens fagavdelinger å gi utfyllende regler om forhold som er særegne for den enkelte eksamen.


Kapittel 7. Læringsmiljøutvalg og Klagenemnd

§ 7-1. Læringsmiljøutvalg
 1. Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø og for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd samsvar med lov om universiteter og høgskoler § 4-3.
 2. Studentene og ansatte ved NUC har hver to representanter i Læringsmiljøutvalget. Studentrådet velger to studentrepresentanter, mens NUC velger to ansatterepresentanter. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant skolens og studentenes representanter.
 3. NUCs Læringsutvalg møtes minst én gang semesteret, og leder har ansvaret for å kalle inn til og gjennomføre utvalgets møter.
 4. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi årsrapport om arbeidet med læringsmiljøet.

 

§ 7-2. Klagenemnd
 1. Styret oppnevner medlemmer til institusjonens klagenemnd i samsvar med lov om universiteter og høgskoler § 5-1.
 2. Klagenemnden skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene.
 3. Avgjørelse om godkjenning og godskriving av utdanning etter lov om universiteter og høgskoler § 3-4, fritak for eksamen eller prøve etter § 3-5, opptak av studenter etter § 3-6 og § 3-7, rett til å gå opp til eksamen etter § 3-10, annullering av eksamen eller prøve etter § 4-7 og bortvisning og utestengning etter § 4-8 til § 4-10 regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Les om Klagenemnden her.

     
Top