Skolereglement Noroff Fagskole AS

Kontraktsvilkår
Generelle bestemmelser
Opptaksreglement
Eksamensreglement
Utvisningsreglement
Skolereglement


Kontraktsvilkår

Kontrakten er forhandlet frem i samarbeid med Forbrukerombudet som en standardkontrakt for FFF’s medlemsskoler og har særlige regler for studenter som regnes som forbrukere.

De gjeldende kontraktsvilkårene er tilgjengelig som en pdf. Når du takker ja til et studietilbud, aksepterer du samtidig vilkårene i kontrakten.


Generelle bestemmelser

§1 Informasjon
 1. Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.
 2. Skolen plikter å informere om reglementene og gjøre dem tilgjengelige for studentene.

 

§2 Vedtak og klager
 1. Alle saker behandles etter reglene om enkeltvedtak i Forvaltningsloven.
 2. Studenten har rett til begrunnelse for alle enkeltvedtak. Dersom en begrunnelse ikke foreligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den som fattet vedtaket og be om en begrunnelse
 3. Klagen må framsettes skriftlig og sendes til den som har fattet vedtaket og/eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., senest tre (3) uker etter at studenten er underrettet om vedtaket. Klagen bør være begrunnet. Studenten har krav på et svar innen 3 (tre) uker fra klagen ble mottatt.
  Studenten har rett til å få støtte og hjelp under en klagesak hvis ønskelig. Dette fås ved å henvende seg til skolens administrasjon, gjerne på adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
 4. Dersom klagen ikke gis medhold skal den som har fattet vedtaket sende klagen til skolens klagenemnd ved Fagsjef (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.). Klagenemden består i tillegg til Fagsjef av en studentrepresentant eller dennes personlige vararepresentant og en representant fra skolens ledelse, for eksempel rektor, administrasjonssjef eller leder for faggruppen der dette er relevant for saken. Den som foretok det påklagede vedtaket regnes som inhabil. Klager har krav på et begrunnet svar innen 3 (tre) uker fra skolens klagenemnd mottok klagen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.
 5. Noroff Fagskole AS er medlem av Forum for Fagskoler. Forum for Fagskoler har egen klagenemnd som er felles for alle sine medlemmer. Klagenemnden er fagskolens øverste klageorgan eksempelvis om en klage får negativt utfall for studenten som resultat av behandlingen i Noroff.

§3 Ikrafttredelse
 • Reglementet er revidert og vedtatt av styret i Noroff Fagskole AS den 28.04.2016 og trer i kraft fra samme dato.
Endringslogg
 • 2016-04-28: Generelle bestemmelser § 2c: "Klagen skal bør være begrunnet."
  Opptaksreglementet §6 har fått lagt til flere muligheter utover Bergenstesten for utenlandske søkere. Er basert på Forskrift om opptak til høyere utdanning §2-2 (4 og 5).
 • 2016-01-19: Opptaksreglement § 5.4 om innpass og fritak er oppdatert med spesifikasjon på at det er rektor som fatter vedtak.


Opptaksreglement

§1 Opptak
 • Opptak av studenter foretas av rektor, som også fatter vedtak, ved avdelingen/skolestedet studenten søker seg til. Eventuelt avslag på søknad om opptak begrunnes i søkerens ”Mine søknader” i studentportalen. Dette gjelder både vurderinger gjort på formalkompetanse og realkompetanse.

 

§2 Opptaksstørrelse
 • Styret bestemmer for hvert studieår hvilket antall studenter som kan tas opp til studier ved de ulike studiene innen rammene av NOKUT sin godkjenning.

 

§3 Formelle opptakskrav
 • For opptak til studier ved skolen kreves fullført og bestått treårig videregående opplæring. For enkelte studietilbud er det formelle opptakskravet spesifikke studieretninger eller utdanningsprogram fra videregående opplæring. Dette vil være spesifisert i beskrivelsen av faget på våre hjemmesider og i fagplanen.

 

§4 Opptak ved realkompetansevurdering
 • 4.1 Alder
  Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring.
 • 4.2 Vurderingskriterier
  Søker må dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Ferdighetene skal ligge på et nivå som tilsvarer den kompetansen som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram samt Engelsk Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Likedan stilles det faglige krav for opptak basert på realkompetansevurdering til enkelte utdanninger der det formelle opptakskravet er spesifikke studieretninger eller utdanningsprogram fra videregående opplæring.
  I tillegg til kravene over skal søkerne vurderes på bakgrunn av opplysninger de gir i søknaden der de blir bedt om å gjøre rede for hvorfor han/hun søker studiet, og hvorfor han/hun mener å kunne gjennomføre studiet. Her kan søkerne gjøre rede for kvalifikasjoner som ikke kan dokumenteres gjennom vitnemål/attester/kursbevis og lignende.

  Interne rutiner for vurdering av realkompetanse fastsettes av administrasjonen ved den enkelte skole.

  Særlige krav til realkompetanse for noen studier
  For studiet Foto og informasjon må du i tillegg til tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i samfunnsfag, nivå tilsvarende Samfunnsfag fra videregående opplæring.
  Ved realkompetansevurdering vil vi eksempelvis se etter om søkeren har relevant arbeidserfaring fra informasjonsarbeid (radio, avis/blader o.l.) eller har vist samfunnsengasjement gjennom verv i lag/foreninger/organisasjoner, politisk arbeid og evne til refleksjon gjennom blogging, diskusjoner eller andre former for informasjonsarbeid på nivå tilsvarende fullført og bestått videregående opplæring.

 • 4.3 Tidsbegrensning av vedtak
  Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, forbeholder skolen seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket.
 • 4.4 Krav til dokumentasjon
  All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.

 

§5 Fritak og innpass
 • § 5.1 Innpassing av emner
  Studenter kan søke om å få godkjent tidligere bestått fagskoleutdanning som en del av utdanningen. Utdanningen må tilfredsstille de faglige kravene for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Det er kun emner fra andre godkjente fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektede fagområder og med samme antall fagskolepoeng, som kan innpasses i utdanningen.
 • § 5.2 Fritak for deler av utdanningen
  Studenter kan søke om å få fritak for deler av utdanningen. Fritaket gis på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig kompetanse. Relevant kompetanse kan for eksempel være utenlandsk utdanning, folkehøyskole, voksenopplæring eller høyere utdanning på samme eller beslektet fagområde. Fritak kan også gis på grunnlag av realkompetanse. Det gis normalt ikke fritak for utdanning på videregående opplæringsnivå.
 • 5.3 Kriterier for fritak eller innpass
  Etter skriftlig søknad kan en student gis fritak eller innpass for deler av et utdanningstilbud. Fritaket gis da på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning. Søknad om fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i faget som ønskes godskrevet.

  Eksempler på dokumentasjon:
  • Eksamensresultater eller annen vurdering fra faget det søkes fritak for
  • Eventuelle vitnemål
  • Eventuelle kursbevis
  • Eventuelle attester
  • Eventuell portfolio/arbeidsmappe
  • Eventuell studieplan
   Listen er ikke uttømmende.
 • 5.4 Prosedyre ved vurdering av fritak eller innpass
  Studieleder foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å vurdere om søker har oppnådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldende utdanningsplan. Rektor fatter vedtak etter innstilling fra Studieleder.
  Fristen for å søke om innpassing og fritak er 1. september hvert år.
 • 5.5 Klage på avslag på søknad om fritak eller innpass
  Klagen sendes til skolens ledelse ved rektor. For øvrig gjelder bestemmelsene i §2 i Generelle bestemmelser.

 

§6 Opptak til skolen for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk.
 • Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanning/kvalifikasjoner på nivå tilsvarende kriteriene i §3.
  • Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått test i norsk høyere nivå («Bergenstesten») eller bestått avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 19 andre ledd.

 

§7 Betinget opptak
 • Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt. Standpunktkarakterer fra siste terminoppgjør vedlegges søknaden. Slike søkere vil eventuelt få betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige kvalifikasjoner må sendes skolen innen studiestart.

 

§8 Søknad om opptak
 • Skolen benytter rullerende opptak. Søkere som får tilbud om studieplass, må akseptere ved å returnere undertegnet kontrakt innen oppgitt frist, eller elektronisk akseptere studiekontrakten under ”Mine søknader” i studentportalen. Hvis ikke skolen har mottatt akseptert kontrakt innen oppgitt frist, kan studenten miste studieplassen.

 

§9 Klage - avslag på opptak
 • Klagen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. For øvrig gjelder bestemmelsene i §2 i Generelle bestemmelser.


Eksamensreglement

§1 Generelle bestemmelser
 • Studentene får 3 (tre) uker i forveien skriftlig beskjed om hvor og når eksamen finner sted. Publisering på skolens nettsted eller læringsplattform anses også som skriftlig.

 

§2 Adgang til å gå opp til eksamen
 1. Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom de har signert studiekontrakten og har betalt forfalt studieavgift.
 2. Skolen har anledning til å stille flere spesifiserte krav innenfor de forskjellige utdannings­tilbudene. Studieplanene inneholder informasjon om eventuelle særlige krav til å gå opp til eksamen. Hvis studenten står i fare for å ikke kunne gå opp til eksamen, vil studenten varsles skriflig om dette tidsnok til å kompensere for de manglende kravene.

 

§3 Skriftlig eksamen
 1. Alle må møte senest 15 min. før eksamen starter. Møter en student for sent til eksamen, skal vedkommende henvende seg til eksamensinspektøren og forklare grunnen. Hvis ingen andre studenter har forlatt lokalet, kan studenten få utlevert eksamensoppgaven. Studenter som møter for sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. En student som møter etter at en annen har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. Nektes studenten adgang til å delta, regnes studenten som ikke møtt.
 2. Eksamen for deltidsstudier vil normalt avholdes på dagtid.
 3. Eksamenstiden i klokketimer er påført alle eksamensoppgaver. Ved alle skriftlige eksamener får studentene et tillegg på 15 min. til avslutning og innlevering.
 4. Hver student noterer sitt eksamensnummer på eksamensbesvarelsen. Studenten må ikke merke noe av det som skal leveres inn på en slik måte at sensor kan identifisere studenten.
 5. Student må signere på et signaturskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjon må medbringes.
 6. Tillatte hjelpemidler kontrolleres av eksamensinspektøren. Andre bøker eller notater legges foran i lokalet. Dette gjelder også mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr. Studenten må selv sørge for å medbringe hjelpemidlene, skolen har ikke hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker eller hjelpemidler direkte mellom studentene er ikke tillatt.
 7. Det skal være fullstendig ro i eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut – helt til siste besvarelse er levert inn. Studentene må ikke snakke sammen eller ha annen forbindelse med hverandre eller utenforstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamens­inspektøren i fall de har noe å spørre om. Studentene kan forlate eksamenslokalet sammen med en eksamensinspektør.
 8. Studenten skal kontrollere at han/hun mottar riktig eksamensoppgave, og at oppgaven består av det antall sider som er påført oppgavens forside.
 9. Eksamensinspektøren varsler når det er 1 (en) time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis også når det er 15 min. igjen av eksamenstiden.
 10. Kladd blir ikke vurdert av sensor.
 11. Nettstudenter som er bosatt langt fra studiestedet, eller av andre dokumenterbare grunner ikke kan møte ved en av skolens studiesteder, kan søke om å få gjennomføre eksamen nærmere hjemstedet. Studenten må selv ordne egnet eksamenssted, og få dette godkjent av skolens kontaktperson/eksamenskoordinator (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.). Studenten søker om dette ved å sende skolens administrasjon opplysninger om eksamenssted og kontaktperson/eksamensvakt senest 2 (to) uker før eksamensgjennomføringen for å sikre tid til oversendelse av oppgave. Eksamen skal gjennomføres på samme tidspunkt som ved skolens studiesteder. Eksempler på egnede eksamenssteder er bibliotek, skoler, kurssenter, lensmannskontorer, o.l. Studenten er selv ansvarlig for å dekke alle utgifter overfor tredjepart ved en slik eksamensgjennomføring.

 

§4 Mappevurdering
 1. Alle obligatoriske oppgaver må leveres innen gitt frist for å kunne motta tilbakemelding og veiledning på oppgaven.
 2. Hvis ikke fullstendig mappe er levert til summativ vurdering (avsluttende vurdering ved semesterets slutt) vurderes mappen til ”ikke godkjent”. Se reglementets §4e for regler om kontinuasjon.
 3. Oppgavebesvarelser kan bearbeides og forbedres helt frem til summativ vurdering ved slutten av semesteret.
 4. Mappeinnhold og formelle krav om utforming av mappen spesifiseres i et eget informasjonsskriv (mappekrav) tilknyttet det enkelte utdanningstilbud.
 5. Ved sykemelding eller annen relevant erklæring (f.eks. ved innkalling til retten eller dødsfall/alvorlig sykdom i nærmeste familie), eller hvis vurderingsmappen ikke er godkjent, kan studenten kontinuere (inntil 2 ganger). Kontakt administrasjonen for nærmere informasjon om tidspunktene for dette. Kontinuasjon kan gjennomføres mot en avgift. Søknad sendes til administrasjonen på eget skjema. Se for øvrig bestemmelsene i §9.
 6. For å få utstedt vitnemål, må studenten ha fått godkjent mappene fra alle semestrene i utdanningen.

 

§5 Nettbasert eksamen og Fag- og prosjektoppgaver
 1. Innen 2 (to) uker før eksamen vil skolens administrasjon informere studentene om hvilket tidspunkt de får tilgang til eksamensoppgaven/prosjektet, samt hvor de får tilgang til selve eksamensoppgaven/prosjektet. Skolens administrasjon vil samtidig gi beskjed om hvor, hvordan og når besvarelsen skal leveres.

 

§ 6. Fusk
 1. Følgende regnes som fusk:
  • handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn ved eksamen
  • handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte

   Eksempler på fusk er:
  • å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve
  • å levere en besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse
  • å levere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person
  • å levere en besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve
  • å innlevere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
  • gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater

   Listen er ikke uttømmende.
 2. Ved skriftlig eksamen i skolens eller andre godkjente lokaler vil fusk eller forsøk på fusk medføre at eksamensinspektøren sender en skriftlig rapport til rektor, som følger opp saken med studenten(e). Avholdes eksamen eksternt, rapporteres det til skolens kontaktperson, som igjen rapporterer videre til rektor. Se §3.k.
 3. Har en studenten forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres. Skolens rektor kan frata studenten retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Skolens rektor kan fatte vedtak om annullering.
 4. Klage på vedtak om sanksjoner som følge av fusk sendes til den som har fattet vedtaket. For øvrig gjelder bestemmelsene i §2 i Generelle bestemmelser. Dersom klagen blir tatt til følge, har studenten krav på å gå opp til neste eksamen uten ekstra kostnader.

 

§7 Sensur
 1. Fagkoordinatorene oppnevner sensor(er). Sensorene vil enten være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse.
 2. Der det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. I tilfeller der det benyttes flere enn en sensor er følgende system gjeldende: 1. og 2. sensor. 1. sensor er en ekstern sensor som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren, 2. sensor er faglærer i faget og må føye seg til avgjørelsen

 

§8 Eksamensresultater
 1. Eksamenskarakterene vil bli gjort kjent for den enkelte student senest 20 (tjue) virkedager etter avholdt eksamen. Før eksamen vil skolen informere studentene om hvordan resultatene gjøres kjent.
 2. Vitnemål eller karakterutskrift blir sendt hjem til studenten i posten ca 6 (seks) uker etter semesteravslutning.
 3. Skolen benytter en seks trinns karakterskala med følgende symboler:
  A – B - C – D – E – F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått. Det gis ikke kommentarer til karakterene.
 4. Skolen kan alternativt bestemme at i enkelte eller alle fag skal benyttes vurderingen bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent - i samsvar med skolens NOKUT-godkjenning. Studentportalen har en egen side ”Mine karakterer” som viser hvilken karakterskala som benyttes på den enkelte eksamen/vurdering.
 5. Utstedelse av vitnemål forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet. Ved bestilling av nytt vitnemål, påløper en avgift. Informasjon om gjeldende avgift ligger på studentportalen under ”Mine sider”.
 6. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om eksamensresultatene i løpet av skoleåret.

 

§9 Ny prøve – kontinuasjon
 1. Ny eksamen kan avlegges mot en avgift. Informasjon om gjeldende avgift ligger på studentportalen under ”Mine sider”. Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil studenten kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Søknad om ny eksamen må sendes/leveres til skolens administrasjon senest 4 (fire) uker før ny gjennomføring.
 2. Når kontinuasjon skal gjennomføres er studenten selv ansvarlig for å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende utdanningsplan (pensumlitteratur, vurderingsform, tillatte hjelpemidler osv.).
 3. Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjon gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kontinuere 1 – (en) gang etter gammel ordning.

 

§10 Klager og omsensur
 1. Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Kravet må fremsettes innen tre (3) uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen samt den konkrete bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
 2. Klager på karakterer skal skje skriftlig til skolens rektor med begrunnelse innen 3 (tre) uker etter at karakteren er gjort kjent for studenten, eller tre uker etter at studenten har mottatt begrunnelse for karakteren. Klagebehandlingen kan ta opptil 4 (fire) uker, og resultatet sendes ut til studenten.
 3. Ved klagebehandling oppnevner fagkoordinatorene ny(e) sensor(er).
 4. De nye sensorene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan justeres både opp og ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages.

 

§ 11. Formelle feil ved eksamen
 1. Studenter som har avlagt eksamen kan klage over formelle feil ved eksamensoppgaver og/eller eksamensavvikling/sensur. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at eksamen er avviklet. Klagen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 2 i Generelle bestemmelser.
 2. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensuren oppheves og det skal foretas ny sensurering.
 3. Ved ny sensurering benyttes nye sensor(er). Dersom det er flere sensorer, skal minst en av sensorene være ekstern. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 10.
 4. Dersom de formelle feilene i eksamen eller i avviklingen av eksamen er av en slik art at den må annulleres, skal studenten møte til ny eksamen vederlagsfritt.

 

§12 Utvidet eksamenstid/spesielle behov eller hjelpemidler
 1. Studenter som av medisinske eller andre årsaker mener seg berettiget til utvidet tid ved gjennomføring av sluttvurdering, og/eller har behov for spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke skolens administrasjon skriftlig. Søknad må sendes senest 2 (to) måneder før sluttvurdering. Ved akutte skader/sykdommer må søknad sendes senest 3 (tre) uker før sluttvurdering. Søknaden må dokumenteres med legeattest eller annen relevant dokumentasjon.
 2. Dersom studenten får avslag kan studenten klage til rektor. For øvrig gjelder bestemmelsene i §2 i Generelle bestemmelser.
 3. Det gis ikke forlenget tid ved praktisk eksamen, mappevurdering eller fag- og prosjektoppgaver.

 

§13 Retur av besvarelser
 • Praktiske besvarelser skal hentes på skolen etter at klagefristen er gått ut. Nærmere beskjed om frist for henting av oppgaver/mapper vil bli gitt før sluttvurdering. Etter at hentefristen er gått ut, vil besvarelsene bli makulert. Besvarelsene må hentes ved personlig fremmøte, eventuelt av andre med studentens fullmakt. Besvarelsene returneres ikke per post.

Eksamensreglement - Vedlegg 1:

Det benyttes følgende karakterskala:

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.

B

Meget godt

Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.


Utvisningsreglement

§1 Utvisning
 • Rektor kan gi en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende på medstudenters arbeid eller for virksomheten ved skolen ellers, skriftlig advarsel om utvisning. En student har i slike tilfeller rett til å rådføre seg med en studentrepresentant ved skolen. Rektor kan fatte vedtak om utvisning i inntil 4 (fire) uker dersom advarselen ikke tas til følge.
 • Vedtak om bortvisning inntil én dag kan fattes av lærer. Bortvisningen må rapporteres skriftlig til rektor. Bortvisning kan benyttes ved opptreden/uorden/bråk som påvirker medstudenter, undervisning, lokaler eller personell negativt.
 • Vedtaket kan påklages til rektor. For øvrig gjelder bestemmelsene i §2 i Generelle bestemmelser.
 • Studenten har rett til å forklare seg før vedtak om utvisning fattes.
 • Studenten skal få begrunnelse for den disiplinære sanksjonen når vedtaket fattes.


Skolereglement

§1. Skoledagen
 • Skolens klasserom er vanligvis åpne fra kl 0815 - 1545 mandag til fredag. Bruk av klasserom utenom dette tidsrom (evt kveldsåpent kl. 1600-2100 ) er mulig dersom lokalet er ledig og dette avtales med studieansvarlig.
 • Skoledagen starter vanligvis kl 0900 og avsluttes vanligvis kl 1400 (med unntak av tid medgått til avvikling av klassens time). Antall skoledager og egentreningsdager vil angis i timeplan utlevert ved semesterstart, eller som gjøres tilgjengelig på nettet. Pauser på 10 - 15 minutter er i utgangspunktet lagt inn etter hver skoletime. En skoletime vil normalt vare 45-50 minutter, men avhengig av faglig opplegg kan dette variere og endres i forhold til et hensiktsmessig løp. Lunsjpausen er i utgangspunktet mellom 1130 og 1200.

 

§ 2. Materiell og utstyr
 1. Skolens utstyr/studentens utstyr
  Skolens utstyr ( PC, harddisk og skriver, CD-brenner m.v. ) skal kun brukes til studieformål og av registrerte studenter.
  Bruk av egen maskinvare og programvare som ikke inngår i det faglige opplegget skjer på eget ansvar, og må ikke medføre problemer med skolens utstyr i noen form. Dette gjelder eksempelvis freeware, shareware, evalueringsversjoner, etc. Kostnader knyttet til eventuell problemretting belastes studenten. Teknisk support vil prioritere slike oppdrag lavt.
  Programvare som skolen har installert for studentene skal ikke kopieres. Studenten er økonomisk ansvarlig for evt rettslige etterspill som brudd på softwareprodusentenes lisensbestemmelser medfører.
  Studenten er generelt ansvarlig for skader denne påfører skolens utstyr. Studenten er videre ansvarlig for merarbeid som påføres skolens tekniske personell pga egen adferd.
  Studenten gjøres personlig økonomisk ansvarlig for slike forhold både når det gjelder Noroffs maskinpark og tekniske løsninger, og i forhold til skade som evt påføres bedrifter og organisasjoner utenfor Noroff av studenten.
  Tekniske feil og/eller mangler skal rapporteres til lokal teknikker. Nettstudenter bruker adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
 2. Backup
  Forsvarlig lagring/backup av egne filer er til enhver tid helt og holdent studentens eget ansvar. Studenten må selv tilegne seg ferdigheter for bruk av backuputstyr. Noroff Fagskole AS stiller tilgjengelig CD/DVD-brennere i klasserommet slik at studentene kan ta backup av sine filer. Filer som lagres på lokal harddisk, eller skolens servere, kan slettes uten forutgående varsel ved utrulling av programvare eller ved reparasjon av tekniske feil på maskinvaren.
 3. Internett
  Bruk av Internett skal være relatert til studiet, og kun brukes i undervisningstiden når dette er klarert med undervisningsansvarlig. Undervisningsansvarlig kan stenge av Internett i undervisningstiden. Nedlasting av datafiler og programvare som ikke inngår i det pedagogiske opplegget, er ikke tillatt. Nedlasting kan kun gjøres etter avtale med undervisningsansvarlig der hvor dette inngår i undervisningsopplegget.
  Skolen forbeholder seg retten til å sperre av for uønsket trafikk på nettet. Skolen har videre rett til å logge all aktivitet med tanke på monitorering og båndbreddekontroll i eget nettverk.
  Studenter som misbruker skolens nettverk og internettilgang med tanke på innhold, båndbredde, etc, er økonomisk ansvarlig for slik bruk. Studenten er selv ansvarlig for sin egen internettbruk, med hensyn til opphavsrett, copyright, etc.
 4. Hjemlån
  Hjemlån av utstyr praktiseres normalt ikke. Likevel kan dette i særlige tilfeller avtales med undervisningsansvarlig, og da som en del av det pedagogiske opplegget. Studenten er erstatningsansvarlig for evt feil og mangler som påføres utstyret i hjemlånsperioden. Studenten må betale egenandelen på en eventuell forsikring, eller dekke reparasjon/innkjøp av nytt utstyr.
  Studenten må selv sørge for å kvittere ut utstyret og få kontrakvittering ved tilbakelevering.
 5. Lærebøker
  Studentene er selv ansvarlig for å skaffe pensumlitteratur. Pensumlistene er tilgjengelige i studentportalen.
 6. Tyveri
  Studenten er ansvarlig for å sikre skolens utstyr mot tyveri ved å bruke de sikringsalternativer som er tilgjengelige i skolens lokaler. Herunder eksempelvis innretninger for fastlåsing av bærbart utstyr og låsbare rom.
  Studenten kan settes personlig økonomisk ansvarlig dersom tyveri finner sted og det påvises brudd på dette punkt fra studentens side.

 

§3. Oppmøte og orden
 1. Hensyn
  Det skal utvises normalt hensyn i forhold til medstudenter mht orden og arbeidsro i klasserommet, personlig hygiene og framferd.
 2. Fravær
  Forsinket oppmøte til undervisningen, eller annet fravær, blir registrert og rapportert. Varsel sendes ut ved 15 dagers ugyldig fravær i semesteret.
  21 dagers ugyldig fravær eller mer i semesteret medfører konsekvenser for deg som student. Skolen plikter å rapportere fraværet til Lånekassen dersom studenten mottar støtte derfra, som eksempelvis kan stoppe utbetaling av studielån/stipend.
  Videre kan stort fravær også gi manglende grunnlag for karakterfastsetting/vurdering.
  Studenten er ved fravær selv ansvarlig for egen faglig oppdatering, eksempelvis gjennom Noroffs læringsplattform.
 3. Arbeidsplassen
  Mat og drikke er forbudt ved dataarbeidsplassen. Studenten er selv ansvarlig for orden rundt sin studieplass/maskin. Gjenglemte ting kan bli fjernet fra studentens arbeidsplass for studentens egen regning og risiko.
 4. Røyking
  Røyking er kun tillatt på dertil anviste steder.
 5. Rusmidler
  Oppmøte på skolen i ruspåvirket tilstand, besittelse av eller bruk av rusmidler i skolens lokaler eller på skolens område er ikke tillatt. Forholdet kan bli anmeldt til politiet.
 6. Mobiltelefon
  Mobiltelefoner skal ikke benyttes i undervisningslokalene mens det foregår undervisning eller andre studierelaterte aktiviteter.
 7. Kjæledyr
  Kjæledyr må ikke medbringes i undervisningslokalene.

 

§4. Bytte av undervisningsinstruktører og endringer i timeplanen
 1. Fravær av lærer
  Ved sykdom vil evt vikar benyttes i klasserommet eller via videokonferanser, eller undervisningen forskyves til undervisningsfrie dager (fredager) eller etter endt studiemodul. I slike tilfeller vil også undervisning gjennom Noroffs internettbaserte undervisningssystem betraktes som fullverdig erstatning. Noroff Fagskole AS velger selv, etter en konkret vurdering, den mest hensiktsmessige undervisningsform og tidspunkt.
 2. Endringer i timeplanen
  Endringer i timeplan skal, dersom det er mulig, foreligge for studentene i forkant av undervisningen. Noroff Fagskole AS forbeholder seg retten til å endre studieplaner, fagplaner, timeplaner, programversjoner og pensumlister hvis situasjonen avkrever det og det viser seg nødvendig. Slike endringer vil varsles i god tid, og endringer som ikke er til gunst for studenter som har påbegynt den aktuelle utdanningen, vil ikke innføres.
  Informasjon om endringer publiseres på skolens studentportal. Informasjonen på skolens studentportal er den til enhver tid gjeldende informasjon.

 

§5. Studentorgan, Skoleråd, tillitsvalgt og informasjon
 • Noroff Studentforening (NSF) er en forening som alle skolestedene er velkomne til å delta i. Deltakelse i NSF er frivillig for studentene og ledes/drives av studentene selv.
 • Det skal velges en tillitsvalgt og en vararepresentant i hver klasse. Tillitsvalgt for den enkelte fagklasse møter skolens leder og klassestyrer minimum en gang pr. måned.
 • Studentene er selv ansvarlige for å drive tillitsmannsordningen og avholde klassens time. Skolen må godkjenne tidspunktet for klassens time.
 • Studenter medvirker også i styret i Noroff Fagskole AS, hvor de har 1-2 representanter.

 

§6 Bruk av studentenes arbeider
 • Materiell som den enkelte student utarbeider i forbindelse med arbeidsoppgaver og prosjektoppgaver vil normalt Noroff Fagskole AS arkivere og kunne gjenbruke i sitt undervisningsopplegg og i markedsføringsøyemed. Studenten har rett til å motsette seg dette ved en skriftlig meddelelse.

 

§7. Kommunikasjon
 • Saker av betydning for studentene, tas opp i klassens time og voteres over etter vanlige demokratiske spilleregler. Den normale kommunikasjonskanalen mellom student og skole er klassens tillitsvalgte/skolens ledelse v/rektor (avdelingsleder). Aktuelle saker av noen betydning skal tas opp skriftlig gjennom denne kanalen. Det skal normalt gjøres referater fra møter mellom tillitsvalgte og skolens ledelse.
 • Saker som tas opp med andre enn rektor regnes som uoffisiell kontakt og skolen som sådan hefter ikke for svar/uttalelser som tilflyter studentene gjennom andre enn de offisielle kommunikasjonskanalene.
 • For øvrig oppfordres den enkelte student til å bruke evalueringsordningen aktivt for å gi tilbakemelding på studiene/studiesituasjonen.

 

§8. Etikk
 • Piratkopiering av programfiler og knekking av koder er ikke tillatt, samt uautorisert bruk av skolens maskiner og nettverk. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningskrav.
 • Surfing, søking, nedlasting og bruk av datafiler som inneholder støtende eller ulovlig materiale er ikke tillatt. Slikt materiale kan være av politisk, rasemessig, ideologisk, religiøs eller moralsk karakter.

 

§9. Brudd på reglementet
 • Brudd på dette reglementet behandles i henhold til utvisningsreglementet.
 • Ved lovbrudd på norsk og/eller internasjonal lov vil dette kunne medføre politianmeldelse.

Top